Schoolreglement

SIMA-AARSCHOT

Welkom op onze website

Schoolreglement SIMA

DEEL I.  WELKOM IN ONZE SCHOOL


Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs


Hoofdstuk 1:      Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2:      Pedagogisch project

Hoofdstuk 3:      Onze school

Hoofdstuk 4:      Veiligheidsvoorschriften

Hoofdstuk 5:      Kostenbeheersing

Hoofdstuk 6:      Engagementsverklaring

Hoofdstuk 7:      Smartschool

Hoofdstuk 8:      Samenwerkingsverbanden


DEEL II. SCHOOLREGLEMENT:


Hoofdstuk 1: Administratief dossier

 1. Administratief dossier van de leerling
 2. Inschrijving
 3. Regelmatige leerling en vrije leerling


Hoofdstuk 2: Leerlinggebonden materies

 1. Taalbeleid op school
 2. Studieaanbod in onze school
 3. Lesspreiding (dagindeling- en weekindeling)
 4. Vakantie en verlofregeling
 5. Stageregeling
 6. Persoonlijke documenten
 7. Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden
 8. Afspraken rond studie-uren


Hoofdstuk 3: Afwezigheden

 1. Van rechtswege gewettigde afwezigheden
 2. Problematische afwezigheden
 3. Specifieke maatregelen

- Afwezigheden tijdens examens, toetsen en andere activiteiten

- Sportdagen, studie- uitstappen en dergelijke

- Meerdaagse uitstappen

- Afwezig tijdens inhaalles of inhaaltoets

 1. Onderwijs aan huis voor zieke leerlingen
 2. Synchroon internetonderwijs
 3. Te laat komen
 4. De school vroegtijdig verlaten


Hoofdstuk 4: Leerlingenevaluatie

Evaluatiesysteem in de loop van het schooljaar door BKR

 1. Soorten evaluatie
 2. Organisatie van de examens
 3. Fraude
 4. Afwezigheid tijdens het examen
 5. Evaluatie bij afwezigheden
 6. Stage
 7. GIP
 8. 7de specialisatiejaar
 9. Algemene houding

Communicatie

 1. Informatie aan je ouders
 2. Rapport
 3. Oudercontacten en infoavond
 4. Remediëring
 5. Gegevensoverdracht tussen scholen bij schoolverandering

Evaluatiesysteem op het einde van het schooljaar door DKR

 1. DKR
 2. Studiebekrachtiging
 3. Niet-beoogde studiebekrachtiging
 4. Beroep
 5. Samenstelling beroepscommissie
 6. Werking beroepscommissie
 7. Resultaat beroepscommissie


Hoofdstuk 5: Leefregels op school

Algemene afspraken

Specifieke afspraken

 1. Een schooldag
 2. Eten
 3. Drinken
 4. Toiletgebruik
 5. Houd de school en de schoolomgeving netjes
 6. Gebruik van infrastructuur
 7. Gebruik van gsm en andere technologische apparatuur
 8. Waardevolle voorwerpen en gadgets
 9. Kledij en hygiëne
 10. Piercings
 11. Veiligheid en gezondheid
 12. Extra- muros activiteiten

Afbakening van de grenzen

 1. Wat verstaan wij onder grensoverschrijdend gedrag
 2. Maatregelen die getroffen worden bij vertreding van grenzen


Hoofdstuk 6: Schending van de leefregels

 1. Een woordje uitleg
 2. Maatregelen bij schending van leefregels
 3. Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen
 4. Bewarende maatregel: preventieve schorsing
 5. Opvangregeling
 6. Tuchtprocedure
 7. Tuchtdossier
 8. Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting
 9. Samenstelling beroepscommissie
 10. Werking beroepscommissie
 11. Beslissing


Hoofdstuk 7: Privacy

 1. Gegevensbescherming en informatieveiligheid
 2. Meedelen van leerlingengegevens aan derden
 3. Afbeeldingen van personen
 4. Inzagerecht
 5. Smartphone, tablet, laptop, e.a. gelijkaardige toestellen, internet en sociale media


Hoofdstuk 8: Inspraakregeling

Schoolraad

Leerlingenraad


Hoofdstuk 9: Klachtenprocedure

Copyright VJ © All Rights Reserved