Deel 2 Hoofdstuk 1

SIMA-AARSCHOT

Welkom op onze website

DEEL II          SCHOOLREGLEMENT

 

Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van de school en tevens op de ouders van de minderjarige leerling.

 

Dit schoolreglement geldt eveneens voor buitenschoolse activiteiten.


Hoofdstuk 1 ADMINISTRATIEF DOSSIER


1. Administratief dossier van de leerling

 

De documenten en gegevens die je aan de school bezorgt, worden bewaard in een administratief leerlingendossier.

Om je administratief dossier in orde te brengen, vragen wij je als nieuwe leerling van het eerste jaar de volgende documenten op het secretariaat binnen te brengen:

 • het getuigschrift van het zesde leerjaar, of het bewijs dat je het zesde leerjaar gevolgd hebt.
 • je identiteitskaart, waarvan een fotokopie in je dossier bewaard

 

Het is immers van het allergrootste belang dat op alle getuigschriften en diploma’s die de school uitreikt, de juiste gegevens worden vermeld.

 • Officiële wijziging van adres in de loop van het schooljaar, onmiddellijk doorgeven aan het leerlingensecretariaat.

 

Leerlingen die nieuw zijn en zich inschrijven in een hoger leerjaar moeten voldoen aan de wettelijke overgangsvoorwaarden. Dit wordt door de school gecontroleerd aan de hand van het studiebewijs dat je vorig schooljaar verkreeg.

 

2. Inschrijving

 

Verloop van de inschrijvingsprocedure:

 

Leerlingen worden ingeschreven door de ouders of voogd.

 

Een inschrijving door iemand anders dan de ouder of voogd:

wordt opgenomen in het inschrijvingsregister maar is pas definitief bij ondertekening door de ouders of voogd.

Let op: de voorlopige inschrijving vervalt na 5 werkdagen

 

Ouders en leerling worden in kennis gesteld van:

 • het pedagogisch project (PP) van de school
 • het schoolreglement (SR) en afdelingsreglement
 • de werking van het CLB (folder)

 

De reguliere inschrijvingen

starten bij aanvang van de infoavond voor de eerste jaars, en vanaf de opendeurdag voor alle andere jaren.

 

De voorrangsregeling:

 

De voorrang voor leerlingen die tot eenzelfde leefeenheid behoren is een voorrang die elke school verplicht is toe te passen.

Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen of jongeren die tot dezelfde leefeenheid behoren als een reeds ingeschreven leerling (d.w.z. ingeschreven zijn op het moment dat de broer of zus zich komt inschrijven), hebben voorrang op alle andere


nieuwe leerlingen voor een inschrijving in de betrokken onderwijsinstelling voor het daaropvolgende schooljaar.

 

Kunnen als leerlingen van eenzelfde leefeenheid worden beschouwd:

 • effectieve broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres
 • halfbroers en halfzussen (hebben 1 gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres
 • kinderen die onder hetzelfde dak wonen maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (bv. stiefbroers en –zussen)

 

Voorrang voor kinderen van personeelsleden

(voorwaarden zie SO/2012/01)

De voorrangperiode is maximum 6 weken voor de reguliere inschrijvingsperiode.

De Inrichtende Macht (= school) dient voorafgaand aan de inschrijvingsperiode de ouders en personeelsleden in kennis te stellen van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen, en kinderen van personeelsleden en op welke wijze dit moet gebeuren.

 

De brief voor inschrijving broers/zussen en personeelsleden wordt tijdig meegegeven. Inschrijvingen zijn chronologisch binnen elke periode.

 

Let op:

 

De voorrangsperiode voor elke voorrangsgroep, met uitzondering van de kinderen van personeelsleden, duurt tenminste 2 weken of met andere woorden 14 kalenderdagen. Als een leerling zich niet heeft ingeschreven in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, dan is hij zijn voorrang kwijt. De leerling kan zich nog wel inschrijven in de vrije inschrijvingsperiode.

 

De herinschrijving:

 

Jaarlijks herinschrijven is niet nodig. Een inschrijving is geldig voor een ganse schoolloopbaan.

SIMA heeft verschillende beroepenvelden. Daarom vraagt de school jaarlijks een herbevestiging van de inschrijving van de leerling ter controle van het aantal leerlingen per beroepenveld voor het volgende schooljaar.

 

Veranderen van studierichting/studiejaar in de loop van het schooljaar:

 

Dit kan slechts toegestaan worden op voorwaarde dat het gekozen leerjaar niet als volzet beschouwd wordt.

De school verwacht van de ouders een schriftelijke aanvraag tot overgang.

Veranderen van studierichting is mogelijk tot uiterlijk 15 januari, behalve

van 1B naar 1A (tot 15 november) en 7de Specialisatiejaren (t.e.m. 30 september).


In de algemene toelatingsvoorwaarden is de maximum leeftijd van 25 jaar ingevoerd.

 

Concreet wordt het voltijds gewoon secundair onderwijs toegankelijk voor leerlingen die de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt en het kan worden gevolgd uiterlijk tot het einde van het schooljaar waarin de leeftijd van 25 jaar wordt bereikt. Indien de leeftijdsgrens is bereikt, kan ook niet worden overgezeten.

 

Financiële bijdrageregeling: zie Kostenbeheer

 

Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld. De school biedt diensten en materialen aan tegen betaling. Ze worden kenbaar gemaakt via het intern afdelingsreglement. De inning van de schoolrekening gebeurt tweemaal per schooljaar, de inning gebeurt door de financieel beheerder van de Stad Aarschot.

De verkoop van handboeken en materiaal gebeurt online. Voor de eerste jaren wordt op school een boekenverkoop georganiseerd de eerste week van september. De betaling gebeurt cash of met bancontact gedurende de eerste week van september. Ouders die het moeilijk hebben om deze bijdrage te betalen, kunnen met vragen over de betaling terecht bij de adjunct - directeur en/of bij mevr. P. Van Den Bosch.

 

Keuze levensbeschouwelijk vak

 

Bij inschrijving deel je je keuze mee voor één van de godsdiensten of voor niet- confessionele zedenleer. Wil je het volgend schooljaar je keuze wijzigen dan moet je dit meedelen aan de school voor 30 juni!!

 

3. Regelmatige leerling en vrije leerling

 

Je bent nu in onze school ingeschreven als regelmatige leerling. Je inschrijving is geldig voor je ganse schoolloopbaan.

De leerplicht geldt tot 30 juni van het kalenderjaar waarin je 18 jaar wordt.

 

Een “regelmatige leerling” is een leerling die aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 

 • beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden tot het leerjaar waarin de leerling is ingeschreven;

 

 • het geheel van de vorming van dit leerjaar werkelijk en regelmatig volgen, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid; deze voorwaarde veronderstelt dat de leerling vanaf de eerste tot en met de laatste schooldag effectief dient aanwezig te zijn en alle vakken, oefeningen, proeven van het leerjaar en de onderwijsvorm/onderverdeling waarvoor hij is ingeschreven, dient bij te wonen, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid. Op de materie van de “gewettigde afwezigheid” wordt in een afzonderlijk hoofdstuk ingegaan;

Copyright VJ © All Rights Reserved