Deel 2 Hoofdstuk 2

SIMA-AARSCHOT

Welkom op onze website

DEEL II          SCHOOLREGLEMENT

 

Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van de school en tevens op de ouders van de minderjarige leerling.

 

Dit schoolreglement geldt eveneens voor buitenschoolse activiteiten.


Hoofdstuk 2 LEERLINGGEBONDEN MATERIES


1. Taalbeleid op school

 

Een goede kennis van de onderwijstaal is voor leerlingen essentieel om met goed gevolg het onderwijs te kunnen volgen en een kwalificatie te behalen. Daarom is het belangrijk dat elke leerling die voor het eerst instroomt in het voltijds gewoon secundair onderwijs, ongeacht de school of het structuuronderdeel, gescreend wordt op zijn niveau van de onderwijstaal. Op basis van deze taalscreening kan een school maatregelen nemen die tegemoet komen aan specifieke noden op het vlak van kennis van de onderwijstaal die bij een leerling worden vastgesteld.

 

De taalscreening vindt plaats na de inschrijving van de leerling en is dus geen toelatingsvoorwaarde. De taalscreening is wel verplicht, zowel voor de school als voor de leerling.

 

2. Studieaanbod in onze school

 


 3. Lesspreiding (dag- en weekindeling)

 

Deze vind je terug in je lessenrooster die door je klassenleraar op je eerste schooldag wordt meegedeeld. Elke wijziging ervan wordt via Smartschool aan jou en je ouders meegedeeld.

Lessen vinden plaats tussen 8u30 en 16u20.

Je wekelijkse vrije halve dag kan in uitzonderlijke gevallen verschillen van een woensdag.


4. Vakantie- en verlofregeling

 

Op je eerste schooldag ontvang je de vakantie- en verlofregeling van het nieuwe schooljaar. Elke wijziging wordt via Smartschool en /of per brief meegedeeld aan jou en je ouders.

 

5. Stageregeling

 

Deze wordt je schriftelijk meegedeeld.

 

6. Persoonlijke documenten

 

Officiële documenten

Samen met je schriften en persoonlijke notities is je schoolagenda een officieel document. Je bent dan ook verplicht deze documenten van het lopende en voorafgaande schooljaar zelf te bewaren en desgevraagd ter inzage aan de school te overhandigen. Door de inspectie worden deze documenten regelmatig ter inzage gevraagd, ook na je studies. Hieruit blijkt immers je regelmatige aanwezigheid, de geziene leerstof, het afgewerkte programma.

 

Schoolagenda via Smartschool

Smartschool vervangt gedeeltelijk de schoolagenda.

Naast Smartschool blijft er een aangepaste papieren agenda bestaan. Deze agenda is een planningsagenda en is tevens een belangrijke schakel tussen de school en de ouders.

Opmerkingen en mededelingen die door leerkrachten of directie hierin worden neergeschreven, verdienen de grootste aandacht. Daarom worden ze steeds door je ouders ondertekend. Het spreekt voor zich dat je deze agenda elke dag bij je hebt, ordelijk gebruikt en, zonder enige discussie, afgeeft aan elk personeelslid dat er om vraagt.

 

Notitieschriften

Elke leraar zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven en hoe dit dient te gebeuren. Elke vakleraar zal geregeld je notitieschriften nakijken. Zorg ervoor dat je ze steeds nauwgezet en volledig invult. Je studeert best met persoonlijke notities. Alleen bij langdurige afwezigheid kan je een beroep doen op de notities van medeleerlingen. Er is een kopieermachine ter beschikking van de leerlingen in de hal. Een kopieerkaart kan je kopen op het leerlingensecretariaat.

 

Persoonlijk werk

Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven. Volg in verband met je persoonlijk werk de richtlijnen van je vakleraar. Je laat je ouders je opdrachten handtekenen.

 

Rapporten

Tijdens het schooljaar worden op vooropgestelde data rapporten gegeven met vermelding van de resultaten van dagelijks werk en/of examens. Elk rapport laat je door je ouders ondertekenen. Je bezorgt dit op het afgesproken moment terug aan je klastitularis die verantwoordelijk is voor het tussentijds bewaren ervan.


7. Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden

 

De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst wegens administratieve en onthaalformaliteiten, pedagogische studiedag of examenperiodes. Deze data worden bekendgemaakt in de infobrochure bij de start van het schooljaar en/of via Smartschool.

De lessen kunnen onverwacht voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst wegens staking, verkiezingen of overmacht. De directeur brengt de ouders zo snel mogelijk op de hoogte via Smartschool.

 

8. Afspraken rond studie-uren

 

Wanneer je leerkracht afwezig is, heb je een studie-uur of een vervangles. Het studie- uur vindt plaats in de refter of in het aangeduide lokaal en niet op de speelplaats. Je begeeft je dan ook zo snel mogelijk naar dit lokaal. Je komt binnen in stilte en je gaat zitten op de aangewezen plaats. In de refter laat je twee stoelen tussen. De volgkaarten worden bij het begin van de studie afgegeven.

Je werkt in stilte en individueel aan:

  • een opgegeven taak, toets, …;
  • een zinvolle opdracht (je agenda invullen, je huistaak maken, je les instuderen …). Je verlaat de studie niet voor het

Afspraken per graad:

Ben je een leerling van de eerste graad dan stoppen je lessen iedere dag na het 7de lesuur.

Voor persoonlijke redenen mag je tijdens een schooldag enkel de school verlaten mits toestemming van directie en vermelding in je agenda. Je vraagt dit 3 dagen op voorhand aan.

Ben je een leerling van de tweede graad en heb je studie na 15u30 uur, dan kan je de school vroeger verlaten, na controle van je agenda (via secretariaat) en mits je het akkoord van je ouders hebt (brief begin schooljaar). Je ouders zullen door het schoolsecretariaat, via Smartschool, hiervan verwittigd worden.

Voor persoonlijke redenen mag je tijdens een schooldag enkel de school verlaten mits toestemming van directie en vermelding in de agenda. Je vraagt dit 3 dagen op voorhand aan.

Ben je leerling van de derde graad en

  • heb je studie in de namiddag dan kan je de school vanaf 14u30 uur
  • hebben je ouders begin schooljaar de toestemming gegeven en heb je het eerste en tweede lesuur studie, dan kan je later komen mits je de dag voordien verwittigd werd via Smartschool door het schoolsecretariaat. Indien er klantendiensten zijn, geldt deze regel niet en ben je vanaf 8u30 op


Het spreekt voor zich dat je steeds op tijd in de volgende les bent. Te laat in de les zijn wordt niet geapprecieerd.

  • Indien je ouders begin schooljaar de toestemming hebben gegeven kan de school indien je een halve dag studie hebt, uitzonderlijk toelating geven om de school vroeger te verlaten mits toestemming van de directeur. Enkel en alleen indien er geen klantendiensten of gasten zijn, mag je de school verlaten vanaf 12u. Dit zal steeds voorafgaandelijk verwittigd worden via Smartschool door het
  • hebben je ouders begin schooljaar de toestemming gegeven en heb je een ganse voormiddag studie, kan de school je uitzonderlijk toelating geven om tijdens de voormiddag thuis te blijven. Dit kan uiteraard alleen mits toestemming van de directeur en mits je de dag voordien verwittigd werd via Smartschool door het schoolsecretariaat. Dit kan enkel en alleen indien er geen klantendiensten of gasten verwacht

Het spreekt voor zich dat je steeds op tijd in de volgende les bent. Te laat in de les zijn wordt niet geapprecieerd.

Voor persoonlijke redenen mag je tijdens een schooldag enkel de school verlaten mits toestemming van directie en vermelding in de agenda. Je vraagt dit 3 dagen op voorhand aan.Copyright VJ © All Rights Reserved