Welkom in onze school

SIMA-AARSCHOT

Welkom op onze website

DEEL I       WELKOM IN ONZE SCHOOL

 

 

Geachte ouders en leerlingen

 

 

U hebt uw kind aan onze school toevertrouwd in de hoop het zo de beste mogelijkheden te kunnen geven voor een goede opleiding.

Tot het verwachtingspatroon van opvoeding van SIMA behoort echter meer dan de opleiding in moderne technieken. De verstandelijke, sociale, emotionele, morele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling harmonisch aan bod laten komen, behoort evenzeer tot onze taak.

 

Deze taak is niet eenvoudig. Onze leerlingen moeten zich immers, zoals alle leerlingen, voortdurend aanpassen aan een snel evoluerende maatschappij die vaak af te rekenen heeft met geweld en allerlei andere negatieve invloeden die niet stroken met onze visie als opvoeders.

Soms hebben jongeren het moeilijk om te begrijpen en te aanvaarden waarom ouders en opvoeders bepaalde dingen afkeuren, waarom wij verwachten dat zij als jongvolwassenen stilaan leren verantwoordelijke mensen te worden die kiezen voor positieve invloeden. Ook daarin willen wij hen laten groeien samen met u.

 

 

In de hierbij gevoegde bundel stellen wij u onze school voor. Wij vragen u beleefd hem aandachtig te lezen zodat we kunnen komen tot een aangename en vruchtbare samenwerking. Dit komt immers alleen onze leerlingen ten goede.

 

  

 

Opmerking:

Bij dit schoolreglement behoren bijlagen:

  • Een AFDELINGSREGLEMENT waarin een bijdrageregeling specifiek voor de afdeling is
  • Een STAGEOVEREENKOMST
  • Een SCHOOLKALENDER met vakanties, vrije dagen, oudercontacten en activiteiten.
Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs

 

Wettelijk kader

 

Open voor iedereen

Scholen, centra en academies zijn toegankelijk voor iedereen die van hun aanbod wil genieten volgens artikel 6bis van de Schoolpactwet van 29 mei 1959. Dit artikel bepaalt dat een officiële school ‘een open karakter heeft door open te staan voor alle leerlingen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen’.

 

Belgische Grondwet en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind

Scholen, centra en academies respecteren in hun werking de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind.

 

Democratisch burgerschap versterken

Scholen, centra en academies respecteren de principes van de democratische rechtsstaat en versterken deze door hun aanbod, door de manier waarop ze zich organiseren, door een participatieve cultuur te stimuleren en door zelf model te staan voor een democratische samenleving.

 

Actief pluralisme

 

Verbondenheid stimuleren

Scholen, centra en academies gaan uit van de gemeenschappelijke waarden, overtuigingen, aspiraties … die mensen met elkaar delen, over en door alle mogelijke verschillen heen. Tegelijk spreken ze hun verwachtingen hieromtrent uit tegenover leerlingen, ouders en cursisten. Ze maken in hun curriculum plaats voor gemeenschappelijke waarden. Door hun aanpak stimuleren ze de verbondenheid tussen mensen in hun eigen leer- en leefgemeenschap en in de samenleving.

 

Diversiteit erkennen en respecteren

Scholen, centra en academies erkennen en respecteren de diversiteit bij hun leerlingen en cursisten op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging, sociale, etnische en talige achtergrond, nationaliteit, huidskleur, gender en seksuele voorkeur. Tegelijk stellen ze duidelijk de verwachting dat leerlingen, ouders en cursisten de aanwezige verschillen eveneens respecteren, dat ze bereid zijn te luisteren naar elkaar en begrip opbrengen voor andere opvattingen.

 

Diversiteit als meerwaarde benutten

Voor het realiseren van hun doelen vertrekken scholen, centra en academies van de meerwaarde die diversiteit biedt. Als dat mogelijk en relevant is, spelen ze in op de verschillen tussen leerlingen en cursisten door hun aanpak en door


het aanbieden van inhoud (curriculum). Ze doen dat onder meer door een kritische dialoog tussen levensbeschouwingen en overtuigingen te stimuleren.

 

Lokaal verankerd, open op de wereld en op de toekomst

 

Lokale verankering

Scholen, centra en academies zijn sterk verweven met de lokale overheid en omgeving. Ze gaan actief op zoek naar samenwerking met andere scholen, buurtbewoners, (groot-)ouders, socio-economische partners of andere partners uit de wijk-, sport-, welzijns-, jeugd- en cultuursector.

 

Wereldburgerschap

Scholen, centra en academies zijn niet alleen verankerd in de lokale gemeenschap, maar ze staan ook open voor een wereld gekenmerkt door globalisering en internationalisering.

 

Duurzaamheid

Scholen, centra en academies erkennen de noodzaak om met het oog op de toekomst ecologisch duurzame en gezonde keuzes te maken en ze vertalen die overtuiging in hun aanbod en in hun manier van werken.


Copyright VJ © All Rights Reserved