Deel 2 Hoofdstuk 9

SIMA-AARSCHOT

Welkom op onze website

DEEL II          SCHOOLREGLEMENT

 

Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van de school en tevens op de ouders van de minderjarige leerling.

 

Dit schoolreglement geldt eveneens voor buitenschoolse activiteiten.Hoofdstuk 9   KLACHTENPROCEDURE

 

 

De gemeentelijke klachtenprocedure van de Stad Aarschot is van toepassing.

Elke ouder kan naar aanleiding van schoolgerelateerde beslissingen of feiten een klacht indienen bij de directeur. Deze klacht wordt schriftelijk ingediend en is gemotiveerd

Vooraleer verder te gaan met de procedure onderneemt de directeur een bemiddelingspoging met alle betrokkenen. Deze bemiddeling kan bestaan uit een overleg tussen de betrokken leerling en de bevoegde perso(o)n(en), al dan niet in aanwezigheid van de directeur. Als dit overleg niets oplevert, stuurt de directeur de klacht door naar het schoolbestuur, de Stad Aarschot.

Het schoolbestuur kan het dossier opvragen en/of inlichtingen inwinnen bij de betrokken school. Het schoolbestuur maakt hiervan in voorkomend geval melding aan de betrokken ouders.

De gemeentelijke klachtenprocedure is verder van toepassing.

 

Reglement klachtenbehandeling gemeente Aarschot. STAD AARSCHOT

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 01.10.2007

Artikel 1

Elke gebruiker van onze dienstverleningen die een klacht uit, heeft recht op een grondige behandeling van zijn klacht. Bedoeling is dat een correcte klachtenbehandeling leidt tot een grotere tevredenheid van de burgers en tot een betere dienstverlening.

 

Artikel 2

 • 1. Onder ‘klacht’ in de zin van deze regeling wordt verstaan: een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie.
 • 2. Een klacht kan zowel betrekking hebben op:
  1. een foutief verrichten van een handeling of prestatie
  2. het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
  3. het niet uitvoeren van een handeling of prestatie
 • 3. Een ‘handeling of prestatie’ kan zowel betrekking hebben op:
 1. een behandelingswijze
 2. een termijn
 3. een beslissing
 • 4. Klachten hebben betrekking op het niet correct handelen van een dienst of departement, niet van een individu. In de klacht mag geen individu bij naam of bij omschrijving vernoemd worden. Overtreding van deze regel heeft de onontvankelijkheid van de klacht tot gevolg.
 • 5. Een uiting van ontevredenheid wordt pas echt een klacht indien ze betrekking heeft op een ‘conflictsituatie’ tussen een burger en een dienst of departement. De klacht moet gaan over een specifiek dossier van het gemeentebestuur waarbij de burger individueel en actief betrokken is.

Bijkomend criterium is dat de ontevredenheid redelijkerwijze had kunnen voorkomen worden.


Daarnaast moet de klager eerst geprobeerd hebben bij de betrokken dienst verhaal te halen en een poging ondernomen hebben om het conflict in der minne op te lossen.

 

Artikel 3

 • 1. Deze klachtenprocedure is niet van toepassing op vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities.
 • 2. Deze klachtenprocedure is niet van toepassing op algemene klachten over de regelgeving, algemene klachten over het (al dan niet) gevoerde beleid of klachten over beleidsvoornemens of verklaringen.
 • 3. Klachten waarvoor formele beroepsmogelijkheden bestaan zijn niet ontvankelijk.

 

Artikel 4

Als klachtenbehandelaar treedt op:

de hiërarchisch overste van de dienst of het departement waarover de klacht handelt en die zelf niet bij de gedraging waarover wordt geklaagd betrokken is geweest.

 

Artikel 5

De klachtencoördinator is het departementshoofd Communicatie, bij diens afwezigheid een medewerker van de dienst Communicatie en PR. Klachtenformulieren zijn beschikbaar aan de infobalie in het stadhuis en downloadbaar via de stedelijke website. De klachtencoördinator registreert en verdeelt alle klachten en ziet er op toe dat de behandeling van een klacht conform de klachtenprocedure verloopt.

 

Artikel 6

Klachten worden behandeld volgens de procesbeschrijving opgenomen in bijlage 1.

 

Artikel 7

 • 1. Driemaandelijks wordt van de behandelde klachten een verslag gemaakt en aan het college van burgemeester en schepenen gerapporteerd.
 • 2. Jaarlijks wordt een verslag opgemaakt en aan de gemeenteraad gerapporteerd.

 

 

Aldus gedaan in zitting datum als hierboven.

De Secretaris,                                                                                       De

Voorzitter,

Christi VAN CALSTER.                                                                          Dirk

MICHIELS.

 

Voor eensluidend uittreksel.

De Secretaris,                                                                                       De

Burgemeester,


 

 

Ontvangst schoolreglement

 

 

 

Ondergetekende(n)……………………………………………………………………………

ouder(s)/voogd/verantwoordelijke van/voor………………………………………………..

leerling van..................... (klas), verklaren hierbij kennis genomen te hebben van het

schoolreglement (afdelingsreglement, veiligheidsreglement, engagementsverklaring, inschrijvingsbeleid, pedagogisch project)

O schriftelijk                                     O digitaal

van het Stedelijke Instituut voor Technische Beroepen Sima Aarschot en verbinden er zich toe het na te leven. Bij meerderjarigheid van de leerling wordt de verantwoordelijkheid automatisch overgedragen naar de meerderjarige leerling.

 

 

Voor akkoord Datum:

Handtekening

 


 

 

Ondergetekende………………………………………………………………………………

leerling van.......................... (klas), verklaart hierbij kennis genomen te hebben van het

schoolreglement (afdelingsreglement, veiligheidsreglement, engagementsverklaring, inschrijvingsbeleid, pedagogisch project) van het Stedelijk Instituut voor Technische Beroepen Sima Aarschot en verbindt er zich toe het na te leven.

 

 

Voor akkoord Datum:

Handtekening:

 

 

Het schoolreglement werd goedgekeurd op de gemeenteraadszitting

Het SIMA treft alle maatregelen die nodig zijn om een perfecte bewaring van de persoonsgegevens te verzekeren, om het vertrouwelijk karakter van de gegevens te verzekeren en om ervoor te zorgen dat ze uitsluitend worden aangewend voor professionele doeleinden en voor het vervullen van wettelijke verplichtingen.Copyright VJ © All Rights Reserved