Deel 2 Hoofdstuk 8

SIMA-AARSCHOT

Welkom op onze website

DEEL II          SCHOOLREGLEMENT

 

Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van de school en tevens op de ouders van de minderjarige leerling.

 

Dit schoolreglement geldt eveneens voor buitenschoolse activiteiten.Hoofdstuk 8   INSPRAAKREGELING


 

Schoolraad

In de school is er een schoolraad die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel, de leerlingen en de lokale gemeenschap en een afgevaardigde van de Inrichtende macht. De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar. De ledenlijst kan je terugvinden via Smartschool.

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement, het studieaanbod, de schoolinfrastructuur, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid, … De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven

aan het schoolbestuur.

De schoolraad geeft betrokkenen een feedback van zijn standpunten en activiteiten.

 

Leerlingenraad

In de school is een leerlingenraad geïnstalleerd. Deze raad wordt samengesteld door verkozen leerlingen uit de verschillende leerjaren en studierichtingen, een vertegenwoordiging vanuit de leerkrachten, vanuit het secretariaat en vanuit de directie. Deze raad wordt jaarlijks verkozen. De ledenlijst kan je terugvinden via Smartschool.

De leerlingenraad vergadert op regelmatige basis en zorgt voor een feedback naar de leerlingen. Ze organiseren allerlei activiteiten en staan mee in voor het beheer van de rekening.

De leerlingenraad kan op vraag van de school advies uitbrengen maar ook op eigen initiatief het schoolbestuur adviseren over alles wat leerlingen aanbelangt: het schoolreglement, het welzijns- en gezondheidsbeleid, het studieaanbod ... De school is niet verplicht om de voorstellen van de leerlingenraad ook echt uit te voeren. De school is wel  verplicht  om  te  luisteren  naar  de  ideeën  van  de  leerlingenraad.  Er  is  een  afvaardiging  aanwezig  van   de   leerlingenraad   op   de   schoolraad. Op eigen initiatief kan de leerlingenraad een advies uitbrengen over de aangelegenheden waarv

Copyright VJ © All Rights Reserved