Deel 2 Hoofdstuk 6

SIMA-AARSCHOT

Welkom op onze website

DEEL II          SCHOOLREGLEMENT

 

Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van de school en tevens op de ouders van de minderjarige leerling.

 

Dit schoolreglement geldt eveneens voor buitenschoolse activiteiten.Hoofdstuk 6   SCHENDING VAN DE LEEFREGELS


Niettegenstaande leerlingen verondersteld worden duidelijk op de hoogte te zijn van de regels waaraan ze zich dienen te houden bij elke les- of gelijkgestelde onderwijsactiviteit, is regelschending niet uitgesloten.

 

1. Een woordje uitleg

 

De hierna volgende maatregelen kunnen worden getroffen om de goede gang van zaken in onze school te vrijwaren. Het is goed het onderscheid te maken tussen een ordemaatregel, een maatregel bij schending van leefregels en een tuchtmaatregel.


 • de tijdelijke uitsluiting
 • de definitieve uitsluiting

2.   Maatregelen bij schending van leefregels

 

 1. Wanneer je leerkrachten en begeleiders van oordeel zijn dat je gedrag moet worden bijgestuurd of wanneer je te weinig je best doet kunnen volgende maatregelen worden toegepast (ze worden aan je ouders kenbaar gemaakt via je schoolagenda en/of via Smartschool):

 

Het kan dan gaan om:

 • berisping
 • waarschuwing
 • mondelinge of schriftelijke verwittiging
 • strafwerk
 • een karwei
 • leefregels voor jou of voor de ganse klas


 • 8ste lesuur nablijven
 • weigering tot deelname aan een facultatieve uitstap
 • inhouden van je middagpasje

 

Denk eraan:

Als je te veel nota’s krijgt kan je klassenleraar of de klassenraad je een 8ste lesuur laten nablijven of je een strafstudie geven.

 

Merk op:

Deze maatregel is letterlijk bedoeld om de orde te herstellen. Ze kan door een leraar tijdens de les worden uitgesproken t.a.v. een leerling die door zijn gedrag de les gewoonweg onmogelijk maakt. Deze maatregel is steeds incidenteel.

De leerling die tijdelijk verwijderd wordt uit de les, dient zich onmiddellijk bij de directeur of zijn afgevaardigde te melden.

 

b)    Wanneer je het lesverloop of het schoolgebeuren ernstig stoort, kan je gestraft worden met een strafstudie op je vrije halve dag (zie lessenrooster) (meegedeeld via een speciaal formulier):

 

De strafstudie vangt aan om 12h. Je brengt je boterhammen mee naar school en eet deze in de refter, onder toezicht, op. Je verlaat de school NIET.

Roken aan de schoolpoort kan NIET, het kan zorgen voor een extra sanctie. Vanaf 12h 30 tot 15h 30 maak je opdrachten.

 

Na 3 strafstudies worden je volgende strafstudies automatisch omgezet in uitsluitingen.

 

Opmerking: wijzigen van de datum is alleen mogelijk mits een geldige reden.


 

 

Meer verdergaande maatregelen kunnen zijn:

 

c)     Als er geen beterschap merkbaar is, kan je een begeleidingscontract met meer bindende gedragsregels krijgen:

 

Een gedragskaart/attitudekaart kan je opgelegd worden vanuit de klassenraad. Deze wordt wekelijks besproken met de leerlingbegeleider.


Een verstrengd persoonlijk contract:

Wordt je opgelegd door de directie en/of de klassenraad en wordt je ter ondertekening voorgelegd, steeds in het bijzijn van je ouders.

Bij weigering van ondertekening is de school gemachtigd een tuchtprocedure op te starten die, in het slechtste geval, kan leiden tot definitieve uitsluiting.

 

Je komt onder verstrengd persoonlijk contract te staan:

Dit betekent:

 • dat er met jou persoonlijke afspraken worden
 • dat een 8ste lesuur wordt omgezet in een strafstudie
 • dat wanneer je strafstudie krijgt, deze wordt omgezet in een
 • dat je niet  mag  deelnemen  aan  extra-  muros  activiteiten  maar  dat  je  op die dag op school aanwezig bent en vervangende taken
 • dat, indien er geen beterschap wordt vastgesteld, de klassenraad je kan adviseren een andere school moet

 

d)    In nog ergere gevallen kan dit leiden tot:

 

Een gesprek met directie, leerlingenbegeleider of klassenleraar.

 

Een tijdelijke verwijdering uit de les

m.a.w. het gedurende maximum één lesdag vervangen van de geplande onderwijsactiviteiten door andere activiteiten is mogelijk (dit kan zich tijdens het schooljaar meermaals voordoen bij nieuwe feiten, doch nooit aaneensluitend )

 

Let op:

Je bent verplicht aanwezig in de school van 8u30 tot en met 16u20. Je biedt je aan op het leerlingensecretariaat waar je een vervangende taak krijgt. Het impliceert echter ook dat je toetsen of taken tijdens je uitsluiting niet inhaalt, je gedrag is in dit geval oorzaak van een gemiste kans.

 

Merk op:

Deze maatregel is letterlijk bedoeld om de orde te herstellen. Ze kan door een leraar tijdens de les worden uitgesproken t.a.v. een leerling die door zijn gedrag de les gewoonweg onmogelijk maakt. Deze maatregel is steeds incidenteel.

De leerling die tijdelijk verwijderd wordt uit de les, dient zich onmiddellijk bij de directeur of zijn afgevaardigde te melden.

 

-Directie en/of klassenraad kan beslissen dat je een verstrengd persoonlijk contract krijgt. (zie punt c)

 

Tegen geen enkele van deze maatregelen is er beroep mogelijk.

 1. Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen

Tuchtmaatregelen worden genomen als de handelingen van de leerling de leefregels van de school zodanig schenden dat ze een gevaar of ernstige belemmering vormen voor het normale onderwijs- of vormingsgebeuren of voor de fysieke of psychische integriteit en veiligheid van één of meer leden van de schoolpopulatie of van personen waarmee de leerling in het kader van de component werkplekleren of in het kader van een leerlingenstage in contact komt.

 

Tuchtmaatregelen zijn:

 • Een tijdelijke uitsluiting, waarbij de leerling het recht wordt ontnomen om in de loop van het schooljaar het geheel van de vorming werkelijk en regelmatig te volgen en dit gedurende een periode van minimaal één lesdag en maximaal vijftien opeenvolgende lesdagen in de school. Een nieuwe tijdelijke uitsluiting kan enkel na een nieuw feit;
 • Een definitieve uitsluiting, waarbij de leerling het recht wordt ontnomen om vanaf een bepaalde datum het geheel van de vorming werkelijk en regelmatig verder te volgen in de

Een definitieve uitsluiting gaat ofwel onmiddellijk in ofwel op 31 augustus van het lopende schooljaar. Een definitieve uitsluiting ingaand op die uiterlijke                   datum                   impliceert        uitschrijving. Indien het een uitsluiting met onmiddellijke ingaan betreft, blijft de leerling ingeschreven in de school tot op het ogenblik van inschrijving in een andere school. De school zal de leerling in deze periode samen met het CLB actief bij staan in het zoeken naar een andere school.

In volgende gevallen kan echter toch worden over gegaan tot uitschrijving:

 • Vanaf de tiende lesdag die volgt op de dag dat de definitieve uitsluiting in gaat, eventueel na uitputting van de mogelijkheid tot beroep, voor zover de leerling op deze laatst bedoelde dag niet meer leerplichtig is;
 • Als de ouders blijk geven van manifeste onwil om op het aanbod van verandering van school in te gaan;

Tuchtmaatregelen kunnen slechts genomen worden nadat de tuchtprocedure werd gevolgd.

Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elke leerling wordt afzonderlijk behandeld.

 

 

4. Bewarende maatregel: preventieve schorsing

 

In afwachting van een eventuele tijdelijke of definitieve uitsluiting, kan de leerling door de directeur of zijn afgevaardigde preventief geschorst worden als bewarende maatregel.

Bij preventieve schorsing wordt de leerling het recht ontnomen om in de loop van het schooljaar het geheel van de vorming werkelijk en regelmatig te volgen en dit gedurende een periode van maximaal tien opeenvolgende lesdagen. De school kan mits motivering aan de ouders beslissen om deze periode eenmalig met maximaal tien opeenvolgende lesdagen te verlengen indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen deze eerste periode kan worden afgerond.


De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt aan de ouders (bv telefonisch en aangetekend) ter kennis gebracht, hierbij wordt aangegeven of de leerling al of niet aanwezig moet zijn op school.

 

5. Opvangregeling

 

Indien de school in geval van een tuchtmaatregel of preventieve schorsing aangeeft dat de leerling niet aanwezig moet zijn op school, kunnen de ouders een gemotiveerde vraag tot opvang stellen. Als op die vraag wordt ingegaan, worden er met de ouders en de leerling afspraken gemaakt over de opvangvoorwaarden. Weigering van opvang wordt door de school schriftelijk gemotiveerd aan de ouders.

 

6. Tuchtprocedure

 

Tuchtmaatregelen worden genomen door de directeur of zijn afgevaardigde. Hij volgt daarbij volgende procedure:

1° In geval van de intentie tot definitieve uitsluiting wordt voorafgaandelijk advies gevraagd aan de klassenraad, uitgebreid met een personeelslid van het CLB die een adviserende stem heeft, die het voorstel van tuchtsanctie beoordeelt.    De    klassenraad    stelt     een     gemotiveerd     advies     op. 2°   De directeur deelt in geval van intentie tot tijdelijke uitsluiting onmiddellijk of ingeval van intentie tot definitieve uitsluiting binnen de 3 schooldagen na de bijeenkomst van de klassenraad aangetekend aan de ouders mee dat een tuchtprocedure wordt ingezet. In deze kennisgeving wordt verwezen naar de mogelijkheid tot inzage in het tuchtdossier (na afspraak) en worden de ouders opgeroepen tot een gesprek met de directeur waarin zij, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon, worden gehoord over de vastgestelde feiten en de voorgestelde maatregel.

3° Het gesprek moet uiterlijk vijf schooldagen na ontvangst van de kennisgeving plaats vinden.

Het gesprek gebeurt enkel op basis van elementen uit het tuchtdossier. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat wordt ondertekend voor kennisneming. 4° Na dit gesprek neemt de directeur binnen de drie schooldagen een gemotiveerde beslissing omtrent de tuchtmaatregel die aangetekend meegedeeld wordt aan de ouders voor de maatregel van kracht wordt. Indien de maatregel in gaat voor de laatste les- of gelijkgestelde dag, wordt aangegeven of de leerling al of niet aanwezig moet zijn op school. In geval van definitieve uitsluiting bevat dit aangetekend schrijven de mogelijkheid tot het instellen van het beroep en de bepalingen uit het schoolreglement die hier betrekking op hebben.

 

Pas na uitputting van het schoolintern beroep kan de stap naar een bevoegd rechtscollege worden gezet.


7. Tuchtdossier

 

Een tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de leerlingenbegeleiding.

Het tuchtdossier omvat een opsomming van:

 

 • de gedragingen van de leerling;
 • het tuchtvoorstel en de bewijsvoering ter zake;
 • het gemotiveerd advies van de klassenraad;
 • alle andere nuttige documenten

 

8. Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting

 

Het beroep tegen een definitieve uitsluiting, wordt uiterlijk vijf dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na het overleg met de directeur of zijn afgevaardigde door middel van een gedateerd en ondertekend verzoekschrift, dat ten minste het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren vermeldt aangetekend ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Bij deze omschrijving kunnen overtuigingsstukken gevoegd worden.

 

Het beroep wordt zo snel mogelijk behandeld door een beroepscommissie die beslist tot:

 • gemotiveerde afwijzing van het beroep omwille van onontvankelijkheid;
 • bevestiging van de definitieve uitsluiting of vernietiging van de definitieve uitsluiting;

De beslissing van de beroepscommissie wordt uiterlijk na 30 kalenderdagen – vakantieperioden niet meegerekend - schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders. Bij overschrijding van deze termijn is de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege nietig.

 

De beroepsprocedure schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op.

 

9. Samenstelling beroepscommissie

 

De beroepscommissie bestaat uit een delegatie van 3 interne leden en een delegatie van 3 externe leden en wordt in functie van een concreet beroep samengesteld door het college van burgemeester en schepenen.

3 interne leden: zijnde leden van het schoolbestuur of de school waar tot de definitieve uitsluiting werd beslist; de directeur of zijn afgevaardigde die de omstreden beslissing genomen heeft, kan niet in de beroepscommissie zetelen;

3 externe leden: zijnde leden die niet verbonden zijn aan het schoolbestuur of de school waar tot de definitieve uitsluiting werd beslist; een lid van de ouderraad, de leerlingenraad of – met uitzondering van het personeel – de schoolraad die fungeert binnen de school die uitsluit, behoort tot de categorie “externe leden”.

De voorzitter van de beroepscommissie wordt door het college van burgemeester en schepenen onder de externe leden aangeduid.


Een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel onder de omschrijving “intern lid” als de omschrijving “extern lid” valt, wordt geacht intern te zijn.

 

10. Werking beroepscommissie

 

Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd. Elk lid van de beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen. Bij de stemming is het aantal stemgerechtigde interne leden gelijk aan het aantal stemgerechtigde externe leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.

 

De beroepscommissie hoort de ouders en de leerling in kwestie.

 

De commissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een gefundeerde beslissing te komen. Zo kan zij een of meer leden van de begeleidende klassenraad horen die een verplicht advies over de definitieve uitsluiting heeft moeten geven.

 

Ook oordeelt de commissie of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is met de decretale en reglementaire onderwijsbepalingen en met het schoolreglement.

 

De behandeling van het beroep door de beroepscommissie leidt tot:

 

 • een gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdige indiening of het niet voldoen aan de vormvereisten
 • de bevestiging van de definitieve uitsluiting
 • de vernietiging van de definitieve uitsluiting

 

11. Beslissing

 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie.

Het resultaat van het beroep wordt aan de ouders schriftelijk en gemotiveerd ter kennis gebracht uiterlijk 30 kalenderdagen – vakantieperioden niet meegerekend – nadat het beroep werd ingediend. De directeur ontvangt hiervan een afschrift.

Bij overschrijding van deze vervaltermijn wordt de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege vernietigd.

Copyright VJ © All Rights Reserved