Deel 2 Hoofdstuk 5

SIMA-AARSCHOT

Welkom op onze websiteDEEL II          SCHOOLREGLEMENT

 

Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van de school en tevens op de ouders van de minderjarige leerling.

 

Dit schoolreglement geldt eveneens voor buitenschoolse activiteiten.


Hoofdstuk 5:         LEEFREGELS OP SCHOOL

 

Algemene afspraken

 

Door je houding kan je van je schoolgemeenschap een “betere” samenleving maken. Sta positief- kritisch en toch begrijpend tegenover je medeleerlingen en leerkrachten, zowel binnen als buiten de school. Heb eerbied voor afspraken en voor de overtuiging van anderen. Zo zorg je voor een aangename en open sfeer die nodig is voor een echte gemeenschap. Wie zich steeds bewust negatief opstelt, sluit zichzelf uit.

Verdeeldheid, afbrekende kritiek, pretentie, verdachtmaking, ruwheid, eigenzinnig gedrag staan een gezonde gemeenschapsvorming in de weg.

Elke positief ingestelde jongere brengt respect op voor mensen, lokalen, meubelen, toestellen en materieel…

De schade die je aanbrengt, zal je zelf vergoeden.

Bij   buitenschoolse   activiteiten   toon   je   hoffelijkheid   en   respect   voor andere weggebruikers en pas je het verkeersreglement toe.

 

Elke afdeling heeft een specifiek reglement voor de praktijklessen (zie bijlage)

dat de leerlingen van die afdeling moeten naleven. Zo is bijvoorbeeld

 • voor de verschillende praktijklessen praktijkkledij
 • voor de lessen L.O. sportkledij
 • voor de andere lessen is de kledij vrij. Wij vragen wel om je verzorgd en eenvoudig te kleden. Verzorg ook je

Werkkledij moet regelmatig naar huis worden meegenomen voor een wasbeurt.

 • Ook voor de leerlingen van de 1ste graad is er een aangepast reglement voorzien.

 

Taalgebruik

Je omgang met mensen wordt bepaald door je taal en lichaamstaal. We verwachten dan ook van jou dat je niet alleen AN spreekt op school maar eveneens een aangepaste taal gebruikt tegenover iedereen. Agressieve taal is onaanvaardbaar.   Je luistert aandachtig naar de leerkracht en je medeleerlingen en je laat hen altijd uitspreken.

Je gebruikt schooltaalwoorden en vaktermen op de juiste manier.


Specifieke afspraken

 

 1. Een schooldag:

 

Je komt naar school via de veiligste weg en binnen een redelijke tijd

Dit geldt ook voor het terugkeren naar huis. Doe je dit niet, dan ben je niet in orde met de schoolverzekering indien je onderweg in een ongeval betrokken raakt. De schoolverzekering dekt alleen lichamelijke schade.

 

Je blijft niet treuzelen of samenscholen in de nabijheid van de school

Je komt de school binnen via de zij- ingang. Ouders, modellen en gasten gebruiken de hoofdingang.

 

Fietsen, bromfietsen en auto’s plaats je op eigen risico

Bij aankomst op het schooldomein stap je af van je fiets of bromfiets en plaats je hem op eigen risico in de fietsenstalling.

We raden je aan ze goed te beveiligen tegen diefstal. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade.

Kom je zelf met de auto naar school, dan wordt er verwacht dat je de veiligheid van je medeleerlingen en leerkrachten respecteert. Verkeersregels zijn immers overal geldig! We verwachten dat je je hoffelijk gedraagt en dat je je snelheid weet te respecteren. Imponerend gedrag wordt niet getolereerd en kan gesanctioneerd worden.

De parking aan de school is uitsluitend voorzien voor leerkrachten en dus niet voor leerlingen.

De leerlingen zijn gehouden hun vervoersmiddel achter te laten op de daartoe voorziene plaatsen

 

Bij het belsignaal

stel je je onmiddellijk op bij het naambordje van de klas. Je gaat met je de leerkracht naar je klaslokaal. Indien je leerkracht er niet is, wacht je op de speelplaats. Eén leerling verwittigt het secretariaat.

 

Wanneer je tussen de lessen van lokaal moet veranderen

doe je dit ordelijk en zonder tijd te verliezen, via de kortste weg.

 

Tijdens de speeltijden ben je op de speelplaats

Niemand blijft in de klas of in de gangen rondhangen en niemand verlaat de school. Je gebruikt om te zitten de daartoe bestemde banken. Ga niet op de grond zitten. Blijf tijdens de pauze uit de fietsenstalling. Na de pauze ga je tijdens het eerste belsignaal in de rij staan.

Alleen bij regenweer mag je in de refter of in de hal gaan staan. Tijdens de speeltijd kan je gebruik maken van de drankautomaat.

 

Tijdens de speeltijd verzorgt de leerlingenraad een broodjesverkoop. Aan democratische prijzen worden belegde broodjes aangeboden. Je bestelt ze tijdens de speeltijd van 10u 10.

 

Tijdens de middagpauze

Het is verboden de school te verlaten gedurende de middagpauze zonder middagpasje.


Alle leerlingen gebruiken het middagmaal op school.

Met een middagpasje worden uitzonderingen gemaakt. Deze uitzonderingen zijn enkel van toepassing voor leerlingen die in de onmiddellijke omgeving van de school wonen en die THUIS gaan eten. De ouders van deze leerlingen geven de toestemming begin schooljaar.

Bij misbruik van deze regel wordt het middagpasje ingetrokken.

Alle leerlingen van de 3de graad mogen met een middagpasje tijdens de middag de school verlaten om 12u.

De schoolpoort sluit tussen 12u10 en 12u45.

Tijdens de middagpauze kan je regelmatig deelnemen aan geplande middagactiviteiten (zie muurkastjes voor verdere informatie).

 

Tijdens de middagpauze kan je, steeds onder begeleiding, gebruik maken van de mediatheek en het pc-lokaal (zie muurkastjes voor verdere informatie).

 

Op het einde van de les

Je laat het leslokaal bij het einde van de les in voldoende ordelijke staat achter.

 

2. Eten

 

Eten tijdens de les, in de studie en in de gangen is niet toegestaan.

Tijdens de middagpauze kan je dan met je bonnetje je broodje afhalen. Denk eraan dat broodjes die om 12u15 niet werden afgehaald doorverkocht worden! Je laat geen broodjes leveren door externe leveranciers aan de schoolpoort.

‘s Middags eet je steeds in de eetzaal je boterhammen op : 12u00 – 12u25 of van 12u25 – 12u50.

 

Je eet niet in de gangen.

 

Je zorgt ervoor dat de tafels netjes afgeruimd zijn, wanneer je je plaats verlaat. Je toont respect voor de personeelsleden die het toezicht waarnemen.

 

Houd het netjes

Papier of blikjes laat je niet rondslingeren, gooi ze in de voorziene vuilnisbakken. Breng je boterhammen in een brooddoos mee en gebruik geen aluminiumfolie.

Kauwgom hoort niet thuis op school.

 

3. Drinken

 

Tijdens de middagpauze en de speeltijden is het gebruik van niet-alcoholische dranken toegelaten. Uitsluitend op dat ogenblik mag de drankautomaat gebruikt worden.

Tijdens de les en in de studie mag er uitsluitend plat water gedronken worden.(Houd hierbij rekening met toiletgebruik!)

Gebruik automaat

Je kan de automaat enkel gebruiken tijdens de pauze en voor of na schooltijd: dus NIET tijdens of tussen de lestijden.


Als de automaat niet of slecht functioneert, meld je dit op het leerlingensecretariaat. Zet de lege flesjes in de lege bakken en behandel de automaat met zorg.

Houd het netjes

Laat nergens lege of (half)volle blikjes achter. Als je dat toch doet, kan de school je verplichten afval op te ruimen.

Vandalisme bestraffen we.

Alcohol en energydranken

(bv. Red Bull) zijn verboden op school en aan de schoolpoorten. Ze zijn ook verboden tijdens excursies/reizen.

Wanneer je alcohol bezit of gebruikt op school, neemt de school de alcohol in beslag, verwittigt je ouder(s) of voogd en volgt er een sanctie (=Strafstudie).

Onder invloed zijn op school betekent onmiddellijke uitsluiting uit de lessen. Je ouders worden op de hoogte gebracht, er volgt een verplicht gesprek met een CLB-begeleider. Je zult gesanctioneerd worden.

4. Toiletgebruik

 

Tijdens de speeltijd zijn de toiletten geopend. Tijdens de lesuren worden ze gesloten. In geval van nood of bij hoogdringendheid kan je steeds toestemming vragen aan je leerkracht om naar het toilet te gaan. Je meldt je dan aan op het secretariaat en je vraagt de sleutel. Om misbruik te vermijden, zal je naam genoteerd worden. Indien je om medische redenen vaak naar het toilet moet, staaf je dit met een medisch attest. De school spant zich in om de toiletten goed te onderhouden. Van jou wordt verwacht dat je alles doet om de hygiëne en de netheid van de toiletten te bewaren.

Vandalisme op de toiletten zal streng bestraft worden, je ouders worden verwittigd en wat je stuk maakt wordt vergoed.

5. Houd de school en de schoolomgeving netjes

 

In de verschillende klaslokalen staan vuilniscontainers, afval dient daarin gedeponeerd te                                                                                                    worden.

Verzorg ook je houding. We zitten of liggen niet op de grond. Jassen hangen aan de kapstok. Alle waardevolle voorwerpen en geld laat je niet in je jaszak zitten. De gelegenheid schept de dief, wees dus op je hoede. De school kan hier niet verantwoordelijk gesteld worden.

 

6. Gebruik van infrastructuur

 

Lockers (persoonlijke kastjes in de refter)

Voor de leerlingen van de 1ste graad is er een mogelijkheid om een kastje te huren gedurende het ganse schooljaar.

De waarborg bedraagt ¬20, bij verlies van de sleutel wordt dit afgetrokken van de waarborg.

Wanneer er na de verdeling aan de 1ste graad nog lockers vrij zijn, kunnen deze aangevraagd worden door de hogere jaren


Gebruik van de refter

De refter staat GRATIS ter beschikking.

Hij is ‘s morgens toegankelijk tot 8u30 en tijdens de middag van 12u tot 12u45.

Je schikt je naar de regeling van de verantwoordelijke ter plaatse om een ordelijk verloop te waarborgen. De refter is geen recreatieplaats!

Tijdens de middag is de refter alleen toegankelijk (via de speelplaats) voor wie er komt eten en drinken (zie eten)

Het spreekt vanzelf dat je er de nodige eerbied opbrengt voor het werk van opvoeders en onderhoudspersoon.

Tijdens de pauzes in de voor- en namiddag blijf je op de speelplaats. Je hangt niet rond in de gangen.

Bij extreme weersomstandigheden en mits toestemming kan je terecht in de refter. Het gebruik van de lockers is enkel toegestaan voor en na een lesdag en tijdens de middag vanaf 12u45.

Tijdens de voor- en namiddag doet de refter dienst als studieruimte, eerder gemaakte afspraken zijn ook dan van toepassing.


Omdat ordentelijk lesgeven onze hoofdbekommernis is, mag je in de klas slechts na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht een gsm en andere media gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld omdat de leerkracht de les levendiger wil maken.


Oortjes in de studie of in de les kan je alleen gebruiken als de leerkracht het toelaat.

Let op het volume.

Op de speelplaats mag de gsm gebruikt worden tijdens de pauzes.

Tijdens de les wordt niet gebeld, worden geen foto’s genomen, worden geen spelletjes gespeeld.

Het maken van foto’s, geluidsopnamen of filmpjes met je gsm mag NIET. (zie Privacy). Wij vragen aan de ouder(s) of voogd om de tijdstippen te respecteren en niet te pas en te onpas met hun kinderen te communiceren tijdens de lesdag. In dringende gevallen kunnen je ouders steeds contact nemen met de school.

Let op:

De school kan NIET aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstal, breuk of schade!

De school is tevens niet verantwoordelijk voor misbruik van sociale media en de gevolgen hiervan. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders hier op toe te zien.


Tijdens de proefwerken :

Het is ten strengste verboden een gsm of smartwatch op zak te hebben.

Je gsm of smartwatch staat AF en zit in je schooltas vooraan in het lokaal. Gebruik je gsm of smartwatch dus niet als uurwerk.

Als je toch je gsm of smartwatch gebruikt, volgt een sanctie. Het gebruik ervan wordt als spieken beschouwd.

8. Waardevolle voorwerpen en gadgets

Waardevolle voorwerpen, kostbare uurwerken, dure rekentoestellen, gsm en gadgets die niet met “studeren” te maken hebben, laat men best thuis. Bij verlies of diefstal kan de school niet verantwoordelijk gesteld worden. Je brengt naar school alleen mee wat je nodig hebt en houdt het zorgvuldig bij je.

Gevonden voorwerpen worden afgegeven op het secretariaat. Daarom dragen persoonlijke zaken best je naam; de school is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies.

 

OPGELET:

Filmen en/of foto’s nemen en deze publiceren zonder toestemming is strafbaar en dit kan leiden tot gerechtelijke vervolging (zie privacywetgeving).

 

9. Kledij en hygiëne

Er wordt van je verwacht dat je steeds verzorgd en eenvoudig gekleed gaat. Daarom vinden wij uitdagende kledij en kledingstukken met een ongepaste boodschap niet toegelaten.

Je kapsel en je make-up zijn eveneens verzorgd. Het dragen van hoofddeksels en zonnebrillen is niet toegelaten in de schoolgebouwen.

 

Je dagelijkse persoonlijke hygiëne is belangrijk in onze studiegebieden. Je werkt immers met mensen (zie intern reglement).

 

10. Piercings

Zichtbare piercings zijn niet toegelaten met uitzondering van één kleine piercing in het aangezicht.

In de praktijkvakken geldt het afdelingsreglement. Bij twijfel is het de directeur die beslist.

Iedere discussie omtrent het dragen van piercings is uitgesloten.

 

 1. Veiligheid en gezondheid op school

 

De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van al wie er leeft en werkt. Zij treft dan ook maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Zij brengt veilige elektrische installaties aan. Zij zorgt voor de E.H.B.O.-voorzieningen. Het spreekt vanzelf dat je deze inspanningen eerbiedigt en dat je je mee inzet om de veiligheid op school te bevorderen. Onveilige toestanden (brand, gebroken ruit, een openstaande put…) meld je onmiddellijk.


Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en die van anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig drinken, roken enz. Dit is op onze school dan ook verboden. (zie afbakening grenzen)

 

Richtlijnen i.v.m. luizen

Stappen die je moet zetten indien je geplaagd wordt door luizen:

-je ouders verwittigen de school

-je laat je behandelen

-je laat je nadien nog regelmatig controleren

-je hoeft je zeker niet te schamen.

 

 

Richtlijnen i.v.m. gebruik van medicatie

EHBO is voldoende gekend op school en wordt door de opvoeders toegepast. Medicijnen geven doen we niet, ook niet in crisisgevallen.

Op school zijn geen medicijnen voorradig. Een goedbedoeld pilletje kan nare gevolgen hebben.

Je neemt je medicijnen zoveel mogelijk thuis in.

Kan je door ziekte of pijn niet meer in de klas blijven, dan kan je op het ziekenbed gaan liggen of worden je ouders verwittigd en kunnen ze je komen halen.

In dringende gevallen kan de school meteen de hulpdiensten bellen.

Je ouders brengen de school/CLB op de hoogte van chronische problemen (diabetes, ADHD,…).

Moet je elke dag medicijnen nemen of kan het door omstandigheden niet anders dan ze op school in te nemen, dan vullen je ouders een medicijnattest in. Je kan dit attest op het secretariaat aanvragen.

Voor medicijnen die enkel op voorschrift te koop zijn, laten je ouders het ingevulde attest best door de dokter ondertekenen.

 

12. Extra-muros activiteiten: Een- of meerdaagse schooluitstappen

 

Deelname aan ééndaagse schooluitstappen is verplicht. Onze school opteert ervoor om de schooluitstappen bij voorkeur te doen met het openbaar vervoer of te voet. Ook hier is het schoolreglement van toepassing.

Net   zoals   op   school   mag   er   niet   gerookt   worden.   Hetzelfde        geldt    voor

alcoholgebruik.

Gsm en andere technologische apparatuur neem je op eigen verantwoordelijkheid mee.

Tijdens meerdaagse schooluitstappen gebruik je de gsm op verantwoorde wijze, je houdt je aan eventueel gemaakte afspraken.

Verder verwachten we van de leerling tijdens één- of meerdaagse schooluitstappen een positieve ingesteldheid en een dosis verantwoordelijkheidszin.

Om moeilijkheden te vermijden is ons uitgangspunt: “ samen uit, samen thuis”. D.w.z.: er wordt geen toelating gegeven om op een andere manier naar een activiteit te gaan of van een activiteit terug te komen.


Afbakening van de grenzen: grensoverschrijdend gedrag

 

Wij willen duidelijke afspraken maken i.v.m. probleemgedrag op school.

1. Wat verstaan wij onder grensoverschrijdend gedrag

 • Het gebruik van genotsmiddelen: alcohol, roken, illegale drugs, overdadig gebruik van medicatie:

Deze genotsmiddelen zijn verboden:

 • tijdens de schooluren op het ganse schooldomein
 • tijdens de schoolreizen
 • tijdens andere schoolse activiteiten

Wij dulden ook niet dat de leerlingen tijdens schoolse activiteiten nadelige invloeden ondergaan door het gebruik van genotsmiddelen buiten de schooluren.

 

Het dealen, beïnvloeden of aanzetten van anderen tot gebruik van genotsmiddelen is ten strengste verboden.

 

·       Vandalisme, diefstal en wangedrag

 

 • Pesten en grensoverschrijdend seksueel gedrag:

Leerlingen onthouden zich van iedere daad van pesten en grensoverschrijdend seksueel gedrag.

·       Geweld, agressief gedrag, bezit en gebruik van wapens en andere strafrechtelijkefeiten.

Worden onder geen enkel beding getolereerd.

2. Maatregelen die getroffen worden bij overtreding van de grenzen

 

We wijzen erop dat ieder grensoverschrijdend gedrag individueel beoordeeld wordt en dat de ernst van de feiten de sanctie zal bepalen. Een onmiddellijke verwijdering uit de school is hierbij niet uitgesloten.

 

Bij vermoeden:

 

Er komt een gesprek met de betrokken leerling.

Er worden afspraken gemaakt. Een sanctie kan volgen. CLB kan ingeschakeld worden.


Bij vaststelling:

 

VAN ROKEN EN/OF ALCOHOLMISBRUIK

Roken:

Het is bij wet verboden te roken op school.

Onder roken wordt verstaan: “ het roken van producten op basis van tabak of van soortgelijke producten”. Voor alle duidelijkheid: hieronder vallen ook de E-sigaret, de shisha-pen, de heat-stick en dergelijke.

Roken betekent strafstudie.

 

Alcoholische dranken:

Alcoholische  dranken  gebruiken  of  bij  zich  hebben,  betekent  strafstudie.   Je ouders worden op de hoogte gebracht.

Onder invloed zijn op school betekent onmiddellijke uitsluiting uit de lessen, gevolgd door een gepaste sanctie ( je kan bv geschorst worden).

Je ouders worden op de hoogte gebracht. CLB kan ingeschakeld worden.

 

VAN OVERDADIG GEBRUIK VAN MEDICATIE

 

Onder  invloed  zijn  op  school  betekent  onmiddellijke  uitsluiting  uit  de  lessen.   Je ouders worden op de hoogte gebracht.

Je wordt doorverwezen naar de CLB-arts . Je wordt gesanctioneerd.

 

VAN ILLEGALE DRUGS

In het bezit zijn van illegale drugs op school:

Gebruik van illegale drugs op school:

 

 

Er volgt een gesprek met de betrokken leerling, de leerlingbegeleiding, de directie en een vertrouwenspersoon (door de leerling zelf gekozen).

De leerling heeft recht op privacy m.b.t. de gevoerde gesprekken. De ouders worden op de hoogte gebracht.

Afhankelijk van de situatie worden bevoegde instanties op de hoogte gebracht. Afhankelijk van de situatie wordt een sanctie bepaald.

De wetgeving ter zake wordt strikt gevolgd.

 

Mogelijke maatregelen op school zijn:

 • uitsluiting (duur afhankelijk van de situatie).
 • Contract
 • Verplichting tot gesprek met CLB


Dealen op school en in de schoolomgeving:

 

Wie illegale drugs gratis uitdeelt of verkoopt aan medeleerlingen wordt onmiddellijk uit de school verwijderd.

De ouders en bevoegde instanties worden op de hoogte gebracht. De wetgeving ter zake wordt strikt gevolgd.

VAN VANDALISME, DIEFSTAL EN ERNSTIG WANGEDRAG

De leerling wordt gehoord, de situatie wordt ingeschat, ouders worden op de hoogte gebracht.

Afhankelijk van de situatie kunnen bevoegde instanties op de hoogte gebracht worden.

Mogelijke maatregelen op school zijn:

 • Er wordt een contract
 • Sanctie wordt bepaald, rekening houdend met de concrete
 • Bij vandalisme en bewezen diefstal moet de betrokken leerling bovendien de schade vergoeden of herstellen. Bij herhaling wordt hij/zij de toegang tot de school ontzegd.
 • Bij ernstig wangedrag en/of herhaling kan de leerling uit de school verwijderd worden.

VAN PESTEN EN GRENSOVERSCHRIJDEND SEKSUEEL GEDRAG

Bij vermoeden van inbreuk neemt de school gepaste maatregelen om de fysieke en psychische integriteit van de leerlingen te beschermen.

Ouders en bevoegde diensten worden ingelicht. Aandacht:

Bij pestgedrag hoort ook online-ongewenst gedrag.

De school tolereert geen gedrag waarbij een andere leerling(e) of iemand van het personeel het slachtoffer is. Dit ongewenst gedrag is alles wat begrepen wordt onder: reputatieschade door sociale media, bv.: pesten via treitersites, pest-apps of sociale netwerken; ongewenste beelden maken of online plaatsen; maken van een nepaccount of hacken van een bestaande account; je ongenuanceerd uitlaten via sociale media of profileren op het internet, enz….

GEWELD, AGRESSIEF GEDRAG, BEZIT EN GEBRUIK VAN WAPENS EN ANDERE STRAFRECHTELIJKE FEITEN

Er wordt gepast gesanctioneerd, een definitieve verwijdering uit de school behoort tot de mogelijkheden.

Ouders en bevoegde instanties worden op de hoogte gebracht. De wetgeving ter zaken wordt gevolgd.Copyright VJ © All Rights Reserved