Deel 2 Hoofdstuk 4

SIMA-AARSCHOT

Welkom op onze website

DEEL II          SCHOOLREGLEMENT

 

Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van de school en tevens op de ouders van de minderjarige leerling.

 

Dit schoolreglement geldt eveneens voor buitenschoolse activiteiten.


Hoofdstuk 4   LEERLINGENEVALUATIE


We geven je graag een woordje uitleg over de manier waarop je leerkracht je prestaties evalueert en hoe zij/hij die informatie doorspeelt aan je ouders.

 

EVALUATIESYSTEEM IN DE LOOP VAN HET SCHOOLJAAR DOOR BKR

 

BSO- leerlingen hebben geen examens. Ze worden permanent geëvalueerd.

Hun resultaten op het einde van het schooljaar zijn voor 100% gebaseerd op de cijfers dagelijks werk.

 

TSO- leerlingen worden beoordeeld op hun dagelijks werk en op examens. De verhouding : DW:50% - EX: 50%

 

1. Soorten evaluatie

 

De leerling wordt beoordeeld vanuit de doelstellingen. Er zal meer bepaald nagegaan worden of de leerling de vooropgestelde leerdoelen bereikt heeft en of er al dan niet moet bijgestuurd of geremedieerd worden.

 

Evaluatie van dagelijks werk

Deze punten zijn de resultaten van:

 • schriftelijke en mondelinge overhoringen, al dan niet aangekondigd;
 • opdrachten tijdens de les, huistaken en dergelijke;
 • vakgebonden vaardigheden en attitudes.

Zij geven leerkrachten, ouders en leerlingen een beeld over de al dan niet gemaakte leervorderingen.

Leerlingen maken per vak een overzicht van hun toetsen en taken met de bijhorende behaalde punten.

Criteria waaraan leerlingen moeten voldoen verschillen natuurlijk al naargelang het vak.

 

Voor elk vak geldt dat de leerling geslaagd is wanneer hij 50% behaalt.

Het cijfer dat je behaalt voor dagelijks werk wordt je meegedeeld via de tussentijdse rapporten (zie jaarkalender). Het is gebaseerd op de resultaten van je toetsen en je persoonlijk werk.

We herinneren je eraan dat wanneer je voor een toets afwezig was, je deze dient in te halen tijdens de middagstudie of avondstudie. Je regelt dit in overleg met je vakleerkracht.

 

Evaluatie van de examens

De doelstelling van een examen is na te gaan of je in staat bent grote gedeelten van de leerstof te verwerken. De school zelf bepaalt de examenperiodes (zie schoolkalender).

 

Van het eerste tot en met het vierde jaar dien je drie keer per jaar examens af te leggen, telkens aan het einde van het trimester.

Tijdens de paasexamens worden niet alle vakken geëxamineerd.


In de derde graad heb je enkel examens met Kerstmis en in juni.

 

Permanente evaluatie

In alle graden van het beroepsonderwijs wordt permanent geëvalueerd.

De leerling wordt beoordeeld vanuit de doelstellingen. Er zal meer bepaald nagegaan worden of de leerling de vooropgestelde leerdoelen bereikt heeft en of er al dan niet moet bijgestuurd of geremedieerd worden.

2. Organisatie van de examens

 • Het examenrooster wordt je ten laatste twee weken voor de aanvang van de examens
 • Een examendag:   Voor   leerlingen   geldt    het   ”   halve    dag   systeem”.    In alle graden starten we om 8u30 met een eerste Als er slechts één examen wordt afgelegd, mag je om 10u10 naar huis mits akkoord van je ouders.

Indien je twee examens hebt, mag je om 11u30 naar huis. Je kan steeds verder werken tot 12u.

In de derde graad verlaat je de school bij één examen ten vroegste om 9u20. Bij twee examens ten vroegste om 11u10.

In elk geval mag je tijdens de examenperiodes in de namiddag thuis studeren mits de schriftelijke toelating van je ouders. Leerlingen die niet thuis kunnen studeren, kunnen ook op school blijven studeren onder toezicht/begeleiding van leerkrachten/ opvoeders.

Ingaan op dit aanbod betekent dat je de studiemomenten ernstig neemt. Zo niet kan je geweigerd worden voor de verdere examenperiode.

 • Leerlingen met leerstoornis kunnen genieten van bepaalde maatregelen; deze worden voor de eerste examenreeks met jou en je ouders

3.   Fraude

Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling onmogelijk te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan (laten) spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten …

Wanneer   je   tijdens   een   gewone   taak   of   toets   betrapt                 wordt          op     een onregelmatigheid, kan de leraar beslissen om je voor die taak of toets een nul te geven.

Wanneer je tijdens een proef of examen betrapt wordt op een onregelmatigheid: dan volgen er sancties.

In onze school zijn wij gesteld op je eerlijkheid !


4.   Afwezigheden tijdens het examen

 

Herinner je dat:

Bij afwezigheden tijdens het examen dit onmiddellijk (dezelfde dag nog) moet gemeld worden aan de school (zie afwezigheden).

Een doktersattest vereist is.

 

Afwezige leerlingen op een afgesproken tijdstip hun toets inhalen indien hun afwezigheid gewettigd is door een doktersattest.

 

De school zich het recht behoudt om in geval van onvoorziene omstandigheden, vb. langdurige ziekte van een leerling, van het aantal examens of het aantal examenperiodes af te wijken. Deze beslissing zal steeds genomen worden door de begeleidende of delibererende klassenraad en zal opgenomen worden in het verslag van de klassenraad en in het leerlingendossier.

 

Voor de tijdstippen waarop examens plaatsvinden, verwijzen we naar Smartschool en de examenregeling die aan de leerlingen meegegeven wordt tijdens het schooljaar.

 

5.   Evaluatie bij afwezigheden


 

 1. Stage

 

Omdat de leerlingen uit de 3de graad voorbereid worden op de arbeidsmarkt, is het nodig dat zij via de school de kans krijgen om ervaring en praktijk op te doen. Daarom organiseren we leerlingenstages.

Vermits je leerling van de school blijft en vermits de resultaten van je stage van doorslaggevend belang kunnen zijn bij de einddeliberatie in juni, is het van kapitaal belang dat je steeds in orde bent met je taken en verslagen en dat je de punten van het contract stipt naleeft. Een afwezigheid op stage wordt 's morgens telefonisch gemeld zowel aan de school, het stagebedrijf als aan de stagebegeleider. Er wordt


ook een medisch attest binnengeleverd. Bij afwezigheid wordt in overleg met de stagebegeleider en de directie bepaald wanneer je de gemiste stagedag moet inhalen..

In het begin van het schooljaar krijg je een stagemap waarin de visie en de doelstellingen, de reglementen en de organisatie van de stage duidelijk uitgelegd staan. Ook hier is, naast je werk op het terrein, je verslaggeving zeer belangrijk.

Tijdens de stage zijn er regelmatige besprekingen en tussentijdse evaluaties met de leerling en de stagebegeleid(st)ers van de instelling en de school. Een verslag hiervan vindt u in het stageboek.

Het is vanzelfsprekend dat alle prestaties op stage onbezoldigd zijn!

Specifieke informatie omtrent je studierichting vind je terug in het afdelingsreglement. Een onvoldoende op stage kan leiden tot het niet behalen van je studieattest.

 

7.   GIP (Geïntegreerde Proef)

 

In het 6de jaar TSO, 6de en 7de jaar BSO moet je werken aan een GIP en deze mondeling verdedigen.

Dit betekent dat je in de loop van het jaar een reeks deeltaken moet maken voor verschillende vakken die verrekend worden in de GIP. Een overzicht van taken en afspraken rond de GIP krijg je in het begin van het schooljaar.

Naast de deeltaken werk je aan een logboek waarin je verslag uitbrengt over je werkzaamheden voor de GIP.

Op het einde van het schooljaar verdedig je het eindwerk mondeling voor een jury van leerkrachten en externen.

Ook een praktische eindproef voor externe juryleden maakt deel uit van je GIP.

Je wordt het hele jaar door begeleid door een mentor (een leerkracht) die je werkwijze opvolgt en bijstuurt. Je vorderingen en werkzaamheden worden door je mentor naar je ouders gecommuniceerd via de GIP zelf en via een rapportcommentaar.

Het eindresultaat (van je deeltaken, proces- en productevaluatie) wordt verrekend in je eindrapport in juni.

In 6 Gezondheids- en Welzijnswetenschappen ligt de focus van de GIP op de eigen ontwikkeling en een verder te onderzoeken expertisedomein, waarover de leerlingen aan het begin van het schooljaar duidelijk geïnformeerd worden.

De GIP van 6 GWWW wordt over 2 jaar gespreid. Je begint reeds in het 5de jaar, met heel wat praktijkmomenten als uitgangspunt en terugvalbasis. Al deze gelegenheden worden gebruikt als basis voor groei en inzet van competenties en talenten en worden proces- en productmatig beoordeeld op het einde van het 6de.


8.     Een 7de specialisatiejaar

 

Onze school biedt voor de domeinen personenzorg, lichaamsverzorging en voeding een 7de specialisatiejaar aan waarin zowel leerlingen met een getuigschrift BSO als leerlingen uit de derde graad TSO, met een diploma secundair onderwijs, terecht kunnen.

Leerlingen met een getuigschrift BSO kunnen via het derde leerjaar van de derde graad BSO een diploma secundair onderwijs verwerven.

De leerlingen die reeds een diploma behaald hebben, kunnen voor alle algemene vakken vrijstelling aanvragen. Dit is een gunst, de school is immers vrij dit toe te staan en de vrije momenten al dan niet in te vullen met een alternatief programma.

Opmerking:

Leerlingen met reeds een diploma BSO die een nieuwe studierichting in een 1ste jaar van de 3de graad aanvangen, kunnen voor alle uren algemene vakken vrijstelling aanvragen. Dit is een gunst, de school is immers vrij dit toe te staan en de vrije momenten al dan niet in te vullen met een alternatief programma.

 

Alle leerlingen zijn meerderjarig, maar kiezen op vrijwillige basis om een 7de specialisatiejaar aan te vatten. De keuze om dit jaar aan te vatten moet echter weloverwogen gebeuren omdat er naast de beroepsvervolmaking ook een ernstige inspanning  moet  gebeuren  om  het  pakket   algemene   vakken   te   verwerken. De school verwacht dan ook van de leerlingen van een 7de jaar voldoende interesse en bereidheid om zich in te zetten voor alle vakken en bij te dragen aan een aangename klassfeer.

 

De school heeft het recht een langdurig afwezige leerling uit te schrijven.

 

9.   Evaluatie algemene houding

 

Graag citeren wij hier punt 2 van ons pedagogisch project, namelijk “Sima zal essentieel zorgen voor kwaliteitsopvoeding, waarvan persoonlijkheidsontwikkeling en sociale vorming de pijlers zijn”. Hieruit blijkt dat evaluatie van attitudes voor de school zeer belangrijk is. Leerlingen krijgen dan ook punten van “algemene houding” op het rapport, punten die gaan over hun gedrag zowel binnen als buiten de klas, gedrag tegenover medeleerlingen en personeel van de school enz. Qua quotering hanteert de klassenraad volgende leidraad:

 

 • Maximum = 90/100
 • 1 strafstudie = 50/100
 • 2 strafstudies = 40/100
 • 1 dag uitsluiting = 30/100

 

Het gaat hier zoals gezegd over een leidraad, in uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan afgeweken worden.

Een leerling die op het einde van het schooljaar minder dan 50% behaald heeft op algemene houding, wordt door de klassenraad gesanctioneerd.

 

Hij/zij kan een verstrengd persoonlijk contract krijgen of advies andere school of in het slechtste geval definitief uitgesloten worden uit de school.


COMMUNICATIE

 

 

 1. Informatie aan je ouders en toegang tot leerlingengegevens

 

We houden je op geregelde tijdstippen op de hoogte van je resultaten.

 

De regelgeving geeft de leerling en zijn ouders het recht op inzage in en toelichting bij de gegevens die op hem betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens. Na toelichting hebben zij recht op een kopie. Dit wordt schriftelijk aangevraagd bij de directie. Leerlingen en ouders hebben geen toegangsrecht tot gegevens die ook betrekking hebben op derden.

 

2.Rapport

 

Het rapport is samen met je agenda en Smartschool een belangrijk instrument van communicatie tussen de school en de ouders.

 

Wat kan u op het rapport vinden?

 • Puntenrapport
 1. Een cijfer dat betrekking heeft op dagelijks werk en/of examens per rapportperiode.
 2. Een spreiding per rapportperiode die aangeeft in welke categorie uw zoon/dochter
  • Commentaarrapport
 1. Commentaar van de vakleerkracht per
 2. Commentaar van de klassenraad per
 3. Punten algemene houding per
 4. Afwezigheden per
 5. Orde- en tuchtmaatregelen
 • Zelfreflexie - zelfevaluatie
 • Evaluatie van de stage

Tijdens de stage zijn er regelmatig besprekingen en tussenevaluaties met de leerling en de stagebegeleiders van de stage-instelling en de school. Een verslag hiervan vindt u in het stageboek.

De studierichting Verzorging krijgt viermaal per jaar een apart stagerapport. (zie afdelingsreglement)

 

De eindbeoordeling van een bepaald vak hangt af van de behaalde jaartotalen waarbij het aandeel van dagelijks werk en examens voor alle graden en voor alle onderwijsvormen, 50 voor het dagelijks werk en 50 voor de examens bedraagt.

 

Het rapport wordt vier maal per jaar op vooropgestelde data gegeven (afhankelijk van de studierichting, zie afdelingsreglement) namelijk:

 • de vrijdag voor de herfstvakantie
 • de vrijdag voor de kerstvakantie
 • de vrijdag voor de paasvakantie


 • Van het 1ste e.m. het 5de leerjaar wordt het eindrapport op de laatste schooldag uitgereikt aan de leerlingen.
 • Finaliteitjaren ontvangen het rapport tijdens de

 

Indien de leerling of zijn ouders het rapport niet op de hierboven vermelde datum komen afhalen, worden zij toch geacht het rapport in ontvangst te hebben genomen. Slechts in individuele gevallen of voor een beslissing die tot stand komt na een uitstel of na beroep kan er van deze datum afgeweken worden.

 

3. Oudercontacten en infoavonden

 

Zie schoolkalender, Smartschool en website.

Om contact te nemen met de school hoeven je ouders niet te wachten tot de informatievergaderingen. Een telefoontje volstaat voor een afspraak.

 

4. Remediëring

 

Wanneer je schoolresultaten niet voldoende zijn, kan je leerkracht je remediëren: Remediëringsvormen:

 • Verplichte les leren-leren tijdens het achtste lesuur gedurende minstens één rapportperiode.
 • Inhaalles in de eerste graad (zie lessenrooster) wordt georganiseerd tijdens een 8ste
 • Bijwerken d.m.v. extra
 • Bijwerkmomenten tijdens de middagpauze of op een vrije halve dag (vnl. praktijkvakken).
 • Remediëringstaken na een
 • Schoollogopediste
 • Huiswerkklas

De correspondentie naar de ouders verloopt steeds via de schoolagenda/Smartschool en het rapport van de leerling.


 

Wanneer een leerling van onderwijsinstelling verandert, vindt er een overdracht van leerlingengegevens tussen de betrokken onderwijsinstellingen plaats. Deze overdracht is gebonden aan een aantal strikte voorwaarden :

1° de gegevens hebben uitsluitend betrekking op de onderwijsloopbaan van een specifieke leerling;

2° de overdracht gebeurt uitsluitend in het belang van de leerling op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft;

3° tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt (bv. het aantal problematische afwezigheden of de toegekende attestering), mag de overdracht niet gebeuren als de betrokken personen er zich expliciet tegen verzetten, nadat ze - op hun verzoek - de gegevens hebben ingezien.

Via het schoolreglement zijn de leerling en de betrokken personen op de hoogte van het automatisme van deze gegevensoverdracht bij schoolverandering. De school moet

m.a.w. voor een overdracht van leerlingengegevens niet de toestemming van de


betrokken personen vragen; het zijn daarentegen de betrokken personen die het initiatief tot niet-overdracht moeten nemen.

Een tuchtdossier en tuchtmaatregelen zijn nooit overdraagbaar tussen scholen.

 

 

 

 

EVALUATIEGEGEVENS OP HET EINDE VAN HET SCHOOLJAAR DOOR DKR

 

 

 1. De delibererende klassenraad

 

De delibererende klassenraad is verplicht op het einde van het schooljaar voor elke regelmatige leerling éénmalig te beslissen over het geslaagd of niet geslaagd zijn voor het geheel van de vorming. Bij de eindbeoordeling wordt erover gewaakt dat alleen die elementen in aanmerking worden genomen die tot het vooraf afgebakende studiedomein behoren. Een strikte scheiding tussen een disciplinaire beoordeling en een studiebeoordeling wordt gewaarborgd.

Naarmate niet-cognitieve doelstellingen geacht worden te behoren tot het studiedomein kunnen deze een element zijn in de studiebeoordeling.

 

De delibererende klassenraad laat zich leiden door concrete gegevens uit het dossier van de leerling, uiteengezet door de klassenleraar. Dit dossier bevat:

 

 • het globale resultaat van de permanente evaluatie en de examens
 • voor elk tekort een bondig verslag van de vakleerkracht
 • de beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad en de evolutie hieromtrent van de leerling
 • de resultaten van de stages en de geïntegreerde proeven, daar waar georganiseerd

 

De delibererende klassenraden worden steeds eind juni samengeroepen.

 

Voor alle leerjaren behalve voor de finaliteitsjaren wordt tijdens de laatste schooldag de eindbeslissing meegedeeld via het rapport. Finaliteitsjaren krijgen hun eindbeslissing tijdens de geplande proclamatie (zie schoolkalender). Ouders kunnen met hun vragen steeds terecht bij de directeur, de klassenleraar, vakleerkracht en de leerlingenbegeleider tijdens het geplande oudercontract of na afspraak.

Bij de CLB- medewerker kan je terecht na afspraak in het CLB- centrum.

 

2. Studiebekrachtiging

 

De delibererende klassenraad kan volgende beslissing nemen:

 

 • Oriënteringsattest A: de leerling heeft het leerjaar met vrucht beëindigd en wordt tot het volgende leerjaar
 • Oriënteringsattest B: de leerling wordt geclausuleerd. Dit betekent dat de leerling tot een volgend leerjaar wordt toegelaten behalve in bepaalde onderwijsvormen of


 • Oriënteringsattest C: de leerling heeft het leerjaar niet met vrucht beëindigd en is dus niet
 • De beslissing wordt uitgesteld in geval van vakantietaak, inhaalstage, inhaalexamens of per uitzondering herexamens (tot uiterlijk de eerste schooldag van het daaropvolgende schooljaar).

 

Naast de eindbeslissing verstrekt de delibererende klassenraad ook adviezen o.a. raadgevingen i.v.m. studiemethode, suggesties i.v.m. het verderzetten van de studie enz. In tegenstelling tot de eindbeslissing die bindend is, zijn de adviezen niet bindend.

 

De school zal elke beslissing waarbij aan de leerling een B- of C-attest wordt toegekend schriftelijk motiveren. In dit schrijven wordt de mogelijkheid tot beroep na een overleg met de directeur of zijn afgevaardigde opgenomen (zie punt 3. verplichte bemiddelingsfase).

 

3. Niet-beoogde studiebekrachtiging

 

De school zal elke beslissing waarbij aan de leerling niet de beoogde studiebekrachtiging wordt toegekend schriftelijk motiveren. In dit schrijven wordt de mogelijkheid tot beroep na een overleg met de directeur of zijn afgevaardigde opgenomen.

Uiterlijk 3 werkdagen, volgend op de werkdag waarop hen de beslissing van de delibererende klassenraad werd meegedeeld, kunnen de betrokkenen schriftelijk een overleg met de directeur of zijn afgevaardigde aanvragen waarna zij desgevallend in beroep kunnen gaan.

Dit overleg vindt uiterlijk plaats 6 werkdagen volgend op de werkdag waarop hen de beslissing van de delibererende klassenraad werd meegedeeld. Van dit overleg wordt een verslag opgemaakt. Het resultaat van het onderhoud wordt met een aangetekende brief aan de betrokkenen meegedeeld. Er zijn twee mogelijkheden:

 • de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van jou of van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen; Betrokkenen ontvangen dit resultaat
 • de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van jou of van je ouders het overwegen waard In dat geval zal de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samengeroepen worden om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Betrokkenen ontvangen schriftelijk het resultaat van de nieuwe vergadering.

Als de betrokkenen het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de voorzitter van de delibererende klassenraad ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, blijft de betwisting bestaan.

 

4. Beroep

 

Als de betwisting na de eerste fase (zie punt 3) blijft bestaan, dan kunnen betrokkenen in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur: De brief moet verstuurd worden ten laatste de derde dag nadat je:


 • ofwel het resultaat is meegedeeld van het onderhoud met de voorzitter van de delibererende klassenraad (wanneer de betwiste beslissing bevestigd werd);
 • ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe

Dit gebeurt door middel van een gedateerd en ondertekend verzoekschrift, dat ten minste het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren vermeldt en wordt aangetekend ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Bij deze omschrijving kunnen overtuigingsstukken gevoegd worden.

 

Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie die beslist tot:

 • gemotiveerde afwijzing van het beroep omwille van onontvankelijkheid;
 • bevestiging van het oorspronkelijk evaluatieresultaat of vervanging door een ander evaluatieresultaat, al dan niet na opleggen van bijkomende proeven;

 

De beslissing wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders.

 

Zolang de beroepsprocedure lopende is, heeft de leerling het recht om in de school verder onderwijs te volgen alsof er geen nadelige beslissing was genomen.


 

 

5. Samenstelling beroepscommissie

 

De beroepscommissie bestaat uit

 

 • een delegatie van 4 interne leden (zijnde leden van de klassenraad, waaronder alleszins de voorzitter, die de evaluatiebeslissing heeft genomen - het hoeft dus niet de voltallige klassenraad te zijn - en eventueel een lid van het schoolbestuur)
 • een delegatie van 4 externe leden (zijnde leden die niet verbonden zijn aan het schoolbestuur of de school waar de evaluatiebeslissing werd genomen; een lid van de ouderraad, de leerlingenraad of - met uitzondering van het personeel – de schoolraad die fungeert binnen de school waar de evaluatiebeslissing werd genomen, behoort tot de categorie "externe leden")

 

De commissie wordt in functie van een concreet beroep samengesteld door het college van burgemeester en schepenen. Per te behandelen individueel dossier kan de samenstelling verschillen, maar binnen het dossier kan de samenstelling niet meer wijzigen. De voorzitter van de klassenraad die de betwiste beslissing nam, maakt deel uit van de delegatie van interne leden. De voorzitter van de beroepscommissie wordt door het college van burgemeester en schepenen onder de externe leden aangeduid. Een persoon die vanuit zijn hoedanigheden


zowel onder de omschrijving "intern lid" als de omschrijving "extern lid" valt, wordt geacht intern te zijn.

 

6. Werking beroepscommissie

 

Elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, maar bij stemming moet het aantal stemgerechtigde interne leden en het aantal stemgerechtigde externe leden gelijk zijn (m.a.w. de mogelijkheid bestaat dat het schoolbestuur bepaalde leden aanduidt die niet stemgerechtigd zijn). Bij staking van stemmen (= gelijk aan pro en contra) is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen;

De beroepscommissie hoort de betrokkenen in kwestie. Deze commissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een gefundeerde beslissing te komen.

Enkele van die stappen kunnen onder meer zijn :

 1. het horen van een of meer stemgerechtigde leden van de delibererende klassenraad die de evaluatiebeslissing heeft genomen, uiteraard in zover het leden betreft die niet reeds in de beroepscommissie zetelen, of het horen van een of meer raadgevende leden van die klassenraad;
 2. het organiseren van bijkomende toetsen, examens of andere opdrachten voor de leerling;

De werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire rechten van de individuele personeelsleden van het onderwijs.

Een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is met de decretale en reglementaire onderwijsbepalingen en met het schoolreglement.

7. Resultaat beroepscommissie

 

De beroepscommissie heeft drie alternatieven :

 1. het beroep is onontvankelijk en wordt gemotiveerd afgewezen; dit kan als de termijn voor indiening, vastgelegd in het schoolreglement, wordt overschreden of als het beroep niet voldoet aan de vormvereisten die in het schoolreglement zijn voorzien;
 2. het omstreden evaluatieresultaat wordt bevestigd, eventueel nadat de beroepscommissie aan de leerling bijkomende toetsen, examens of andere opdrachten heeft opgelegd;
 3. het omstreden evaluatieresultaat wordt door een ander resultaat vervangen, eventueel nadat de beroepscommissie aan de leerling bijkomende toetsen, examens of andere opdrachten heeft opgelegd. Aandacht : het evaluatieresultaat door een ander resultaat vervangen, betekent niet noodzakelijk een voor de betrokken personen "beter" resultaat; het is niet uitgesloten dat in beroep een clausulering (B-attest) wordt gewijzigd of uitgebreid of dat de beslissing “B-attest” wordt vervangen door "C-attest".

De beroepscommissie heeft volheid van bevoegdheid en beslist op grond van inhoudelijke of procedurele aspecten. Toch draagt het schoolbestuur steeds de verantwoordelijkheid voor de genomen beslissing. Achterliggende reden hiervoor is de


algemene erkenningsvoorwaarde dat het schoolbestuur de verantwoordelijkheid opneemt voor het onderwijs dat het inricht (cfr. de verantwoordelijkheid voor klassenraadsbeslissingen berust trouwens ook bij het schoolbestuur). Anderzijds is dit niet onlogisch omdat de beroepscommissie (zoals een klassenraad vanuit het werkgeverschap) door datzelfde schoolbestuur wordt samengesteld.

 

De beslissing wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk ter kennis gebracht aan de betrokkenen.

Zo lang de beroepsprocedure lopende is, heeft de leerling het recht om in de school verder onderwijs te volgen alsof er geen nadelige beslissing was genomen.Copyright VJ © All Rights Reserved