Deel 2 Hoofdstuk 3

SIMA-AARSCHOT

Welkom op onze website

DEEL II          SCHOOLREGLEMENT

 

Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van de school en tevens op de ouders van de minderjarige leerling.

 

Dit schoolreglement geldt eveneens voor buitenschoolse activiteiten.Hoofdstuk 3   AFWEZIGHEDEN:

 

Afwezigheden

Behalve als je gewettigd afwezig bent, neem je vanaf 1 september tot en met 30 juni deel aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar waarvoor je ingeschreven bent. Ook buitenschoolse activiteiten, studie-uitstappen en dergelijke worden hierin begrepen, zelfs indien deze buiten de normale openingsuren van de school georganiseerd worden. Indien je ouders menen een ernstige reden te hebben om aan een van deze activiteiten niet te kunnen of te moeten deelnemen, dan bespreken ze dit vooraf met de directie.

 

DENK ERAAN:

 

ONGEWETTIGDE afwezigheden op school en op buitenschoolse activiteiten als bv. op stage = SPIJBELEN en worden gesanctioneerd en administratief geregistreerd met een B-code.

 

De volledige onderwijswetgeving betreffende afwezigheden vind je terug in de omzendbrief SO/2005/04

 

1. Van rechtswege gewettigde afwezigheden

 

Bepaalde afwezigheden zijn van rechtswege gewettigd. Dit betekent dat ze, mits voorlegging van geldige verantwoordingsstukken, geen beslissing behoeven en de regelmatigheid van de leerling niet in het gedrang brengen

 

Gewettigde afwezigheden en de afwezigheden die kunnen worden gewettigd door de directie.

1° Afwezigheid wegens ziekte

Een verklaring ondertekend en gedateerd door de ouders volstaat wanneer de ziekte niet langer duurt dan 3 opeenvolgende kalenderdagen. Dit kan maximaal viermaal per schooljaar het geval zijn.

Een verklaring van ziekte wordt ingediend door de betrokken personen, waaronder telkens wordt verstaan: je ouders of de personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben dan wel de meerderjarige leerling zelf.

 

Een medisch attest is vereist wanneer de ziekte een periode van 3 opeenvolgende kalenderdagen overschrijdt of wanneer je ouders reeds viermaal zelf een verklaring van ziekte hebben ingediend.

Een medisch attest is eveneens vereist voor ziekte tijdens een examen, een sportdag en meerdaagse uitstappen.

 

Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op school, volstaat één attest waarop de verschillende afwezigheden zo gedetailleerd mogelijk worden vermeld.

Wanneer je dikwijls afwezig bent wegens een chronische ziekte (vb: oncologische behandeling ,nierdialyse,…), kan na samenspraak met de schoolarts één medisch attest volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van je ouders.


 

Alle attesten omwille van afwezigheid om medische redenen worden bij terugkomst op school binnengebracht op het leerlingensecretariaat.

Indien de afwezigheid langer duurt dan 10 opeenvolgende lesdagen moet het attest onmiddellijk aan de school bezorgd worden.

 

Wanneer is een medisch attest rechtsgeldig?

Een rechtsgeldig medisch attest is een attest uitgereikt door een in België of in het buitenland gevestigd geneesheer, geneesheer-specialist, psychiater, orthodontist, tandarts of door de administratieve diensten van een in België of in het buitenland gevestigd ziekenhuis of erkend labo.

 

Het attest moet duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd worden en de relevante identificatiegegevens bevatten zoals naam, adres, telefoonnummer en het RIZIV- nummer (voor België) of het vergelijkbaar erkenningsnummer (voor het buitenland) van de verstrekker.

 

Zo zal er aangegeven worden wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen en welke de begin- en de einddatum zijn van de ziekteperiode, met gebeurlijk de vermelding van voor- of namiddag.

 

Moederschapsverlof:

Onder " afwezigheid om medische reden " wordt ook het moederschapsverlof verstaan. Een zwangere leerling heeft recht op moederschapsverlof naar rata van maximaal één week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de effectieve bevalling (de schoolvakanties worden in dat aantal weken mee verrekend). Een dergelijke afwezigheid is van rechtswege gewettigd mits voorlegging van een attest van een geneesheer (al dan niet specialist) .

Moederschapsverlof is een recht doch geen verplichting; het aantal weken afwezigheid kan dus ook lager liggen. Onder de gebruikelijke voorwaarden heb je  recht  op  tijdelijk  onderwijs  aan  huis;  zie  in  dit  verband  de  omzendbrief SO/2005/05 (code J).

 

 

Medisch attest voor niet-deelname aan bepaalde oefeningen of geheel van het vak lichamelijke opvoeding:

Alle Vlaamse huisartsen beschikken over een attest 'medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school'. Door invulling ervan kan uitgemaakt worden in hoeverre je de lessen lichamelijke opvoeding en sport wel of niet kan volgen.

Bij langdurige afwezigheid in deze lessen, bestaat een specifiek formulier dat inhoudt dat de schoolarts een herevaluatie vraagt aan de behandelende geneesheer.

Indien om medische reden bepaalde oefeningen of het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dat tenslotte tot de basisvorming behoort, niet kan worden gevolgd, dan blijft de verplichting dat de betrokken leerling op zijn minst de cursus theoretisch benadert op de wijze waartoe de vakleraar beslist. Dit impliceert dat je steeds aanwezig bent in de LO-les. Enkel indien je niet


mobiel bent en in overleg met je leerkracht kan je op school in studie blijven met een aangepaste taak.

 

Bijkomende afspraken:

 

- Maak geen afspraken met dokters, tandartsen, oogartsen of andere specialisten tijdens de schooluren.

 • Wanneer je afwezig bent, moet je de school dezelfde dag zo snel mogelijk verwittigen.
 • Attesten die te laat afgegeven worden (t.t.z. 10 schooldagen na de afwezigheid) worden als ongeldig beschouwd en geteld als B- code).
 • Indien je in de loop van een schooldag naar huis moet wegens ziekte, moet dit eveneens gewettigd worden, hetzij door een verklaring uit je schoolagenda, hetzij door een medisch attest. Je belt je ouders niet zelf met je gsm. Je gaat naar het leerlingensecretariaat en vraagt daar de toelating om naar huis te gaan. Indien nodig zullen zij je ouders
 • Indien je voor langere tijd afwezig bent, kunnen er op vraag van je ouders afspraken gemaakt worden met je klassenleraar en de bevoegde opvoeder

i.v.m. het kopiëren en bijwerken van je leerstof.

Je   kan    op   school    gebruik    maken   van   een       voordelige kopiekaart. Boeken/schriften van medeleerlingen worden niet mee naar huis genomen.

 • In een aantal gevallen kan de school het sterke vermoeden hebben dat het medisch attest een onderliggende niet-medische reden verbergt, :
  • de attesten geven zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit” de patiënt”;
  • de attesten zijn geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;
  • de attesten vermelden een reden die niets met een medische oorsprong te maken heeft zoals de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden,…

 

- Een aantal aanwijzingen zijn minder expliciet doch kunnen duiden op een niet-medische reden:

-    de ziekteperiode valt vlak voor of na een vakantieperiode;

 • er is zonder aanwijsbare reden een andere geneesheer die de leerling plots gaat behandelen bij korte afwezigheidsperiodes of alle attesten van een leerling zijn één voor één afkomstig van een andere geneesheer;
 • de leerling woont helemaal niet in de buurt van de geneesheer of er is een geneesheer die veel afwezige leerlingen binnen eenzelfde klas of groep van leerlingen behandelt,…

 

Bij een twijfelachtig medisch attest kan de school contact opnemen met de CLB- arts van de school. De CLB-arts kan dan contact opnemen met de behandelende arts om het dossier te bespreken/aan te kaarten. Rekening houdend met de deontologische artsencode kunnen beide artsen de zaak verder opvolgen.

Bovenstaande afwezigheden moeten steeds benaderd worden vanuit de invalshoek van problematische afwezigheden (code B). Dat wil zeggen dat de school de afwezigheid van de leerling met een code B registreert EN dat de school het gesprek aangaat met de leerling om de echte reden van afwezigheid te achterhalen. Daarbij kan de school de stappen uitgeschreven in de Vlaamse


krachtlijnen inzake aanpak van de spijbelproblematiek (http://www.onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Vlaamse_kracht lijnen_inzake_de_aanpak_van_de_spijbelproblematiek_%28versie_12012017%2 9.pdf) hanteren.

 

 

 

2° Overige van rechtswege gewettigde afwezigheden


De afwezigheid wegens één van onderstaande redenen mits het voorafgaand voorleggen van een verklaring hetzij van de ouders hetzij van een officieel document.

 

 1. Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont;
 2. Het bijwonen van een familieraad;
 3. De oproeping of dagvaarding voor een rechtbank;
 4. De onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;
 5. Het onderworpen zijn aan maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg;
 6. Het beleven van de feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling;
 7. Het afleggen van proeven voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs;
 8. Het deelnemen aan activiteiten in toepassing van het decreet van 30 maart 1999 houdende leerlingenraden in het secundair onderwijs;

 

 

3° Afwezigheid ingevolge schorsing of uitsluiting bij schending van leefregels


Een leerling die preventief geschorst, tijdelijk uitgesloten of definitief uitgesloten is, wordt het recht op lesbijwoning ontnomen. Ongeacht het feit of de leerling wel of niet door de school wordt opgevangen, wordt hij als van rechtswege gewettigd afwezig geregistreerd. Het tuchtdossier geldt als verantwoordingsstuk.


4° Door de school gewettigde afwezigheden


Alle afwezigheden die noch van rechtswege gewettigd zijn, noch onder de noemer "problematisch" ressorteren, kunnen worden gewettigd door de school. De  school   moet   hiertoe   geen   aanvraag   bij   de   overheid   indienen.   Je moet steeds vooraf de toelating vragen aan de directie en dit minstens 3 dagen op voorhand. Bij het niet respecteren van deze afspraak kan je afwezigheid alsnog als onwettig beschouwd worden (B- code).

Let op: Tegenover afwezigheden die worden gewettigd moeten geldige verantwoordingsstukken staan die, zoals gebruikelijk, ter inzage liggen van het verificatiekorps.


Afwezigheden die door de school kunnen worden gewettigd:


-        Afwezigheden die verband houden met het gedurende een bepaalde periode van het schooljaar niet ingeschreven zijn in een school.

Het kan hier zowel een laattijdige instap, dus na aanvang van het schooljaar, betreffen als een periode in de loop van het schooljaar dat er geen inschrijving is geweest.

-        Afwezigheden die verband houden met het gedurende een bepaalde periode van het schooljaar niet volgen van het lesprogramma.

 • Afwezigheden die verband houden met het vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma om een bijkomende kwalificatie te

Het betreft hier de mogelijkheid om voor leerlingen die reeds houder zijn van een diploma van secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs (of gelijkwaardig), vrijstellingen te verlenen van programmaonderdelen die deze leerling reeds voordien heeft gevolgd (in het secundair, hoger of volwassenenonderwijs) indien hij een bijkomend eindstudiebewijs (= een bijkomende kwalificatie) in het voltijds secundair onderwijs wil behalen. Desbetreffende vrijstellingen mogen er zelfs toe leiden dat de voor de leerling resterende lessentabel minder dan 28 wekelijkse lesuren omvat; ook vakken van de basisvorming komen voor vrijstelling in aanmerking.

Anderzijds mag de school ook perfect de door de vrijstellingen ontstane ruimte benutten om in het belang van de leerling andere vakken (bv. praktijkvakken) meer aan bod te laten komen. De school zal tenslotte ook beslissen of de leerling tijdens de vrijgekomen uren al dan niet aanwezig moet zijn op school.


 • Afwezigheden die verband houden met het vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma waarvoor de leerling al eerder geslaagd is en de verplichte vervanging door een alternatief programma. Het betreft de mogelijkheid om een leerling vrij te stellen van het volgen van bepaalde programmaonderdelen van om het even welk structuuronderdeel mits de leerling al eerder geslaagd is in het secundair onderwijs voor diezelfde programmaonderdelen en mits de toelatingsklassenraad een gunstige beslissing neemt na kennisname van het advies van de delibererende klassenraad van het voorafgaand


 


 1. gunstige beslissing van de klassenraad, daar waar relevant naargelang van

het tijdstip in het schooljaar, de toelatingsklassenraad of de begeleidende klassenraad, of in geval van de leertijd (Syntra), het begeleidingsteam.

 1. akkoord van de betrokken


Voor het voltijds gewoon secundair onderwijs, in voorkomend geval :

 1. bestaat de toelatingsklassenraad, voor wat het onderwijzend personeel betreft, uit alle leden van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert;
 2. kan de vrijstelling van programmaonderdelen enkel betrekking hebben op vakonderdelen, activiteiten of doelen, maar niet op volledige

Hierop bestaat één uitzondering : een vrijstelling voor een of meer volledige vakken is wél toegelaten indien de vrijgekomen uren worden besteed aan Nederlands. Deze mogelijkheid laat onder meer toe om een leerling, na een onthaalklas te hebben gevolgd, in om het even welk structuuronderdeel en voor zolang door de klassenraad nodig geacht met het oog op taalbeheersing, meer uren Nederlands volgt. De doelstellingen van het tweede onthaaljaar, dat enkel gedurende het schooljaar 2010-2011 regulier bestond, kunnen alzo via onderhavige flexibiliseringsmaatregel evenzeer worden bereikt. Uiteraard moet deze maatregel ook tegemoet komen aan de behoeften van andere doelgroepen die met taalproblemen Nederlands kampen;

 1. worden de vrijgekomen uren besteed aan een door de betrokken klassenraad samengesteld vervangend en evenwaardig individueel lesprogramma dat de finaliteit van het structuuronderdeel niet aantast; per saldo blijft daardoor de studiebelasting voor de leerling dezelfde als voor de overige leerlingen uit zijn groep, vermits het totaal aantal wekelijkse uren niet wordt verminderd;
 2. worden de   individuele   vrijstellingen   en   vervangingen   schriftelijk en gemotiveerd vastgelegd in het leerlingendossier.

Voor leren en werken, in voorkomend geval :

 1. kunnen individuele vrijstellingen nooit worden verleend voor het geheel van de algemene vorming of het geheel van de beroepsgerichte vorming;
 2. worden individuele vrijstellingen en vervangingen schriftelijk en gemotiveerd vastgelegd in het leerlingendossier;
 3. worden de vrijgekomen uren besteed aan een door de betrokken klassenraad, of in voorkomend geval, het begeleidingsteam, samengesteld vervangend en evenwaardig individueel lesprogramma dat de finaliteit van de opleiding niet aantast; per saldo blijft daardoor de studiebelasting voor de leerling dezelfde als voor de overige leerlingen uit zijn groep, vermits het totaal aantal wekelijkse uren niet wordt

 

Afwezigheden die verband houden met het aanpassen van het lesprogramma in geval van ziekte of ongeval.

Zie in dit verband de onderrichtingen van de ministeriële omzendbrief SO/2005/05.

Afwezigheden die verband houden met het aanpassen van het lesprogramma in geval van specifieke onderwijsbehoeften.

Zie in dit verband de onderrichtingen van de ministeriële omzendbrief SO/2005/05.


2. Problematische afwezigheden

 

Problematische afwezigheden zijn afwezigheden die niet gewettigd zijn maar ook afwezigheden die, hoewel ze in begin gewettigd zijn, in vraag gesteld worden (bv. bij twijfelachtige medische attesten). Deze afwezigheden worden allen geregistreerd met een B-code.

 

De school is verantwoordelijk voor het opvolgen van de afwezigheden en het verder begeleiden van haar leerlingen. Ze werkt hierbij nauw samen met het CLB dat de nodige expertise heeft om op het vlak van problematische afwezigheden de school te ondersteunen bij haar preventie, begeleiding en remediëring. Ook kan het CLB als draaischijf fungeren naar de welzijnssector toe. Vaak gaat het immers over problemen die wijzen op een afwezigheid die het gevolg is van een complex gegeven van familiale, sociale, psychische, socio-emotionele en andere factoren.

Het vlug en strikt opvolgen van afwezigheden is relevant voor het preventief aanpakken van deze problematiek. Daarom is het belangrijk dat de school :

 • er oog voor heeft dat een mogelijke opeenstapeling van allerlei afwezigheden kan wijzen op een onderliggende Van elke geregistreerde afwezigheid moet de exacte reden gekend zijn;
 • reeds bij de eerste registratie van een dergelijke afwezigheid in communicatie treedt (via bv. een gesprek, huisbezoek of nota in de klasagenda)met de betrokken leerling; (en/of de ouders)
 • vanaf vijf al dan niet gespreide halve lesdagen problematische afwezigheid per schooljaar signaleren aan het CLB en samen met het CLB beslissen of het onmiddellijk opstarten van een CLB-begeleidingstraject noodzakelijk is of extra begeleidende maatregelen nemen na advies van het

Indien de problematische afwezigheden meer dan 30 halve dagen - al dan niet gespreid - bereiken, moet er een melding gebeuren t.a.v. “Administratie Secundair Onderwijs, Afdeling Beleidsuitvoering Secundaire Scholen”.

Aan meldingen is het aspect “bescherming van de persoonlijke leefsfeer” gekoppeld. Daarom zal de school de betrokken personen van deze melding op de hoogte brengen. Uiteraard blijven de school en het CLB zorgen voor begeleiding.

LET OP:

 

 • Wanneer het doktersattest niet gedateerd of geantedateerd is, vermeldt “dixit” patiënt of niet tijdig wordt binnengebracht, wordt automatisch de B- code toegekend voor de ganse afwezigheidperiode.

 

Wat is een “dixit”-attest? Wanneer jongeren om een doktersbriefje vragen, wanneer ze niet ziek zijn, kan dit wijzen op een ander probleem. Het is mogelijk dat er een ernstige, achterliggende oorzaak is die de jongere verhindert om naar school te gaan. Artsen kunnen dan een signaal doorgeven aan de school, door

i.p.v. een medisch attest een “dixit”-attest te schrijven. Daarin verklaren ze duidelijk dat de jongere in kwestie om een doktersbriefje is komen vragen, maar dat zijzelf geen ziekteverschijnselen vaststellen. De school wordt zo geïnformeerd over het feit dat er zich mogelijk problemen voordoen bij de


leerling. Een leerling met een “dixit”-attest wordt daarom aangesproken door de leerlingbegeleiding en kan doorverwezen worden naar het CLB.

 

 • Vervalsing van het doktersattest leidt evenzeer tot een B- code van de ganse afwezigheidperiode. Begeleiding wordt ook hier opgestart en een sanctie

 

Je hebt gelezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn.

 

Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit school. SPIJBELEN KAN NIET! Wij willen je er, bij moeilijkheden, samen met het CLB weer bovenop helpen. We rekenen dan ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidings-inspanning.

 

Zeer problematische afwezigheden


 

Koppeling aan schooltoelagen

 

Naast financiële en opleidingsvoorwaarden, wordt vanaf het schooljaar 2007-2008 de schooltoelage ook afhankelijk gesteld van de participatie op school. Dit is één van de beleidsmaatregelen gericht op spijbelpreventie. Opdat de administratie (Afdeling Studietoelagen) het voldoen aan deze voorwaarden kan vaststellen, is het noodzakelijk dat elke school tijdig en correct de meldingen van in- en uitschrijvingen respectievelijk van problematische afwezigheden overmaakt aan het AGODI en aan de nieuwe school in geval van schoolverandering. De voorwaarden inzake participatie op school om recht te hebben op schooltoelage zijn de volgende:

 

 1. op de laatste schooldag van juni ingeschreven zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school; de leerling die hieraan niet of niet langer voldoet, zal zijn schooltoelage moeten terugbetalen;
 2. geen overmatig aantal schooldagen problematisch afwezig zijn geweest; de leerling die gedurende twee opeenvolgende schooljaren 30 of meer halve schooldagen problematisch afwezig is geweest (B- code), zal zijn schooltoelage (van het tweede schooljaar) moeten terugbetalen;


3. Specifieke maatregelen

 

 • Afwezigheid tijdens examens, toetsen en andere activiteiten

 

Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer examens: dan moet je de directeur of het leerlingensecretariaat hiervan de dag zelf verwittigen. Dit geldt ook voor de examens die voor de reeks vallen. In samenspraak met de klassenraad wordt dan beslist of je bij langdurige afwezigheid de niet-gemaakte proefwerken moet inhalen. Dit wordt dan aan je ouders meegedeeld.

 

Wanneer je om gelijk welke reden aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk niet kan deelnemen:

ben je verplicht die achteraf te maken, hetzij tijdens de les, de middagpauze of tijdens een vrij achtste lesuur, na afspraak met je vakleerkracht. Na een afwezigheid breng je je notities en je schoolagenda zo vlug mogelijk in orde.

Bij het inhalen en verwerken van de gemiste leerstof kan je altijd een beroep doen op vakleerkrachten en medeleerlingen.

 

·       Sportdagen, studie-uitstappen en dergelijke

Worden als normale schooldagen beschouwd. Misschien denk je wel dat “lessen buiten de school” gelijk staan met activiteiten die geen ernstige inspanning van je vragen, die louter ontspanning zijn. Gelukkig weet je beter dan wie ook dat deze initiatieven je een kans geven om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Heb je toch een ernstige reden om aan één van deze activiteiten niet deel te nemen, dan bespreek je dit vooraf met de directeur of het leerlingensecretariaat. Een activiteit begint en eindigt op school. Tenzij anders afgesproken of vermeld, geldt steeds de regel samen uit, samen thuis. Het schoolreglement blijft gelden tijdens deze uitstappen.

 

Denk  eraan:  De  jaarlijkse  sportdag  is  een  VERPLICHTE  ACTIVITEIT.   In principe neemt iedereen deel en betaalt de onkosten die eraan verbonden zijn. Als je om medische redenen niet kan deelnemen verwittig je je sportleraar (een week op voorhand). Je verantwoordt je afwezigheid met een medisch attest. In het geval van een eendaagse afwezigheid op de sportdag zelf, zullen de kosten van de sportdag steeds aangerekend worden.

 

·       Meerdaagse uitstappen

 

Meerdaagse schooluitstappen zijn verplicht.

 

De school behoudt zich het recht om in uitzonderlijke gevallen en na overleg met betrokken partijen een leerling te weigeren op meerdaagse uitstap, tucht kan hier een onderdeel van zijn.

Neem je niet deel dan word je op een pedagogisch verantwoorde manier opgevangen. Je blijft niet zomaar thuis.

Tijdens de uitstap krijgen de leerlingen opdrachten te verwerken. Ze behoren tot de te kennen leerstof. Indien dan ook een leerling afwezig is, dient hij dit bij te werken.


Een afwezigheid wordt gewettigd met een doktersattest, dit attest geeft tevens het recht op terugbetaling van de kostprijs.

 

·       Afwezig tijdens inhaalles of inhaaltoets

Indien een leerkracht je een inhaalles of inhaaltoets aanbiedt, ben je verplicht aanwezig. Inhaallessen of inhaaltoetsen worden door je leerkracht ingeschreven in je agenda. Je laat dit door je ouders ondertekenen. Indien je niet aanwezig kan zijn, verwittig je tijdig je leerkracht. Ongewettigde afwezigheden worden met een strafstudie gesanctioneerd, je spijbelt dan immers.

 

 

4. Onderwijs aan huis voor zieke leerlingen (omzendbrief SO/2005/05)


Omschrijving

Tijdelijk onderwijs aan huis voor jongeren die een relatief lange periode of herhaaldelijk gedurende het schooljaar op school afwezig zijn wegens ziekte, ongeval of moederschapsverlof ( vaderschapsverlof bestaat niet) wordt georganiseerd door de school waar de jongere als regelmatige leerling is ingeschreven. Het mag niet worden verward met huisonderwijs, nl onderwijs dat ouders zelf, buiten schoolverband, organiseren en bekostigen om aan de leerplicht te voldoen..

 

Tijdelijk onderwijs aan huis vereist steeds het voldoen aan bepaalde voorwaarden. Indien de leerling binnen een bepaalde afstand van de school verblijft, is deze vorm van onderwijs een leerlingenrecht; wordt desbetreffende afstand overschreden, dan beslist de school uiteindelijk zelf of tijdelijk onderwijs aan huis wordt aangeboden. Uitsluitend indien de leerling is opgenomen, in een preventorium of ziekenhuis waar onderwijs van type 5 wordt ingericht of in een dienst neuropsychiatrie voor kinderen, kan geen tijdelijk onderwijs aan huis worden voorzien, vermits in dergelijke medische instelling zelf onderwijsvoorzieningen aanwezig zijn.

 

Voorwaarden

Om voor tijdelijk onderwijs aan huis in aanmerking te komen, gelden volgende voorwaarden:

 

 1. De jongere is een regelmatige leerling in het secundair onderwijs: Worden evenwel uitgesloten in het voltijds secundair onderwijs:

de voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs van de derde graad ASO en KSO, de Se-n-Se TSO en KSO en verpleegkunde HBO;

 

 1. Indien de jongere NIET chronisch ziek is:

de jongere is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig op school wegens ziekte of ongeval (bij eventuele schoolverandering loopt deze wachttijd gewoon door). Als de leerling de lesbijwoning op school hervat, maar binnen een termijn van 3 maanden opnieuw afwezig is wegens ziekte of ongeval, dan geldt er geen wachttijd, maar gaat tijdelijk onderwijs aan huis onmiddellijk in.

 

Voor het vaststellen van de 21 kalenderdagen worden vakantieperiodes meegeteld. Ook kunnen de 21 kalenderdagen geheel of gedeeltelijk in het vorig schooljaar zijn


doorlopen. Voor het vaststellen van de termijn van 3 maanden bij herval in ziekte worden vakantieperiodes niet meegeteld.

 

 • Indien de jongere chronisch ziek is:

Hieronder wordt verstaan: een ziekte waarvoor een continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden noodzakelijk is. Voorbeeld: nierpatiënten, astmapatiënten ,… Sommige leerlingen zijn, bekeken over de loop van een schooljaar, vaak afwezig wegens chronische ziekte, zonder dat dit verlet 21 ononderbroken kalenderdagen duurt. Ook deze leerlingen kunnen op tijdelijk onderwijs aan huis beroep doen, naar rata van 4 wekelijkse uren-leraar of lesuren per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid ( = omgerekend één volledige schoolweek). Deze 9 halve schooldagen afwezigheid hoeven dus niet aaneensluitend te zijn.

 

 • De afstand tussen de school voor gewoon secundair onderwijs en de  verblijfplaats van de leerling bedraagt maximaal 10 km. In dit geval is tijdelijk onderwijs aan huis een leerlingenrecht.

 

Wordt verstaan onder:

-afstand: de kortst mogelijke afstand gemeten langs de rijbaan, zoals omschreven in het K.B van december 1975 houdende het algemeen

reglement op de politie van het wegverkeer zonder rekening te houden met wegomleggingen, verkeersvrije straten, eenrichtingsverkeer en autosnelwegen.

 • school: de door de leerling meest gunstige vestigingsplaats, gelet op het afstandscriterium. Dit kan zowel de hoofdvestigingsplaats als een bijkomende vestigingsplaats zijn, ongeacht de vestigingsplaats waar de leerling normaliter de lessen
 • verblijfplaats: de locatie waar de leerling tijdens zijn ziekte of na zijn ongeval effectief verblijft, d.w.z. de eigen woonplaats, de woonplaats van een verwante of een medische instelling ( ziekenhuis, revalidatiecentrum,… met uitzondering van een preventorium, een ziekenhuis waar onderwijs van type 5 wordt ingericht en een dienst neuropsychiatrie voor kinderen).

 

 

 • Bij niet-chronische ziekte moeten de ouders of de personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben dan wel de meerderjarige leerling zelf (= “de betrokken personen” genoemd), een schriftelijke aanvraag indienen bij de schooldirectie. Bij die aanvraag gaat een medisch attest waaruit blijkt dat de leerling niet of minder dan halftijds naar school kan gaan maar wel onderwijs mag krijgen.

Tijdelijk onderwijs aan huis kan dus ook indien de leerling wel gedeeltelijk de lessen op school kan bijwonen, zij het minder dan halftijds(= minder dan vijf halve lesdagen). De combinatie op weekbasis (desgevallend zelfs op dagbasis) van tijdelijk onderwijs op school en tijdelijk onderwijs aan huis, moet het mogelijk maken dat jongeren waarvan de fysieke toestand en medische behandeling een gedeeltelijk hervatten van de lesbijwoning toegestaan, deze gelegenheid aangrijpen zonder onmiddellijk van tijdelijk onderwijs aan huis te worden uitgesloten. Bij verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid wegens ziekte, moet een nieuwe aanvraag en medisch attest worden toegediend.


 

 • Bij chronische ziekte moeten de betrokken personen eveneens een schriftelijke aanvraag indienen bij de Enkel bij de eerste aanvraag in het betrokken schooljaar moet een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheerspecialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat de leerling onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van diezelfde chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is dus geen nieuw medisch attest vereist, een nieuwe aanvraag daarentegen wel; idem bij verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid.

 

Organisatie

 

Organisatiemodaliteiten zijn de volgende:

 

 1. Het tijdelijk onderwijs aan huis wordt zo spoedig mogelijk georganiseerd, uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin de aanvraag werd ontvangen en ontvankelijk werd bevonden ( d.w.z. dat bij ontvangst van de aanvraag alle voorwaarden zijn vervuld).
 2. Het tijdelijk onderwijs aan huis omvat 4 uren-leraar of lesuren per week; de school beslist over het tijdstip en eventuele verspreiding van deze uren-leraar of lesuren, na overleg met de betrokken personen en rekening houdend met de eventuele beperkingen opgelegd door de behandelende medicus.
 3. De directeur of de klassenraad, naar keuze van de Inrichtende Macht, beslist na overleg met de betrokken personen welke vakken aan huis worden onderwezen; deze vakken mogen tijdens de duurtijd van het onderwijs aan huis wisselen.
 4. voor elke leerling moet de school, uiterlijk op de eerste lesdag van elke periode van tijdelijk onderwijs aan huis het schoolbeheerteam hiervan schriftelijk op de hoogte brengen aan de hand van het volgend e- mailadres: secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be of per post: Secretariaat Afdeling Secundair Onderwijs, Scholen en Leerlingen, Hendrik Consciencegebouw 2A09, Koning Albert II laan 12, 1210 Brussel. Daarnaast doet   u   ook   een    elektronische    gegevenszending    (cfr. omzendbrief SO/2007/05); het betreft geen aanvraag. Alle andere documenten die betrekking hebben op het tijdelijk onderwijs aan huis blijven in de school ter beschikking van de verificatie- en inspectiediensten. Noch verificatie- noch inspectiediensten hebben een individueel appreciatierecht, d.w.z. de autonomie van schoolbesturen en klassenraden wordt volledig gerespecteerd;
 5. alle bepalingen  aangaande  het  principe  van   zorgvuldig   bestuur (cfr. omzendbrief SO 78 27 november 2001) blijven onverminderd van toepassing bij de verstrekking van tijdelijk onderwijs aan huis. Zorgvuldig bestuur betekent ondermeer dat het onderwijs aan huis geen bijkomende kosten voor de betrokken personen mag teweegbrengen.


5.  Synchroon internetonderwijs

 

Synchroon internetonderwijs (SIO) is er voor kinderen die tijdens het schooljaar langdurig of voor korte opeenvolgende periodes afwezig zijn op school wegens ziekte, moederschapsrust of een ongeval.

Door synchroon internetonderwijs kan je kind via de computer thuis de lessen op school “live” meevolgen.

De organisatie is in handen van Bednet vzw. Je kind kan SIO volgen als:

 • het ingeschreven is
 • minstens 5 jaar is
 • regelmatig les volgt in een door de overheid erkende en gefinancierde of gesubsidieerde school
 • het door ziekte, ongeval of moederschapsrust langdurig of veelvuldig afwezig is en niet in staat om op school de lessen te volgen
 • je de school een geldig afwezigheidsattest bezorgt

 

SIO biedt niet voor elk ziek kind een oplossing. Samen met alle betrokkenen zal Bednet vzw afwegen of SIO voor jouw kind een haalbare en goede oplossing is.

 

Bednet vzw gaat samen met de behandelende arts na of je kind niet te ziek is om tijdens schooldagen voldoende gebruik te maken van SIO.

 

Ook de periode van voorziene afwezigheid speelt een rol. Je kan pas van SIO genieten als:

 

 • Je kind minimaal 4 weken afwezig zal zijn
 • Je kind veelvuldig afwezig zal zijn: minimaal 36 halve dagen per jaar

 

Op de website van Bednet vzw lees je  meer over die  bijkomende  voorwaarden. SIO is een tijdelijke oplossing. Het doel is, je kind zodra het kan weer les te laten volgen op school.

 

Hoe SIO aanvragen

 

SIO vraag je aan bij Bednet vzw.

 

De ouders, het ziekenhuis, de behandelende arts of een andere betrokkene kunnen het aanvraagformulier indienen.

Bednet vzw beoordeelt de aanvraag en is verantwoordelijk voor het al dan niet toekennen van SIO. Aanvraagformulier (website Bednet vzw).


6.Te laat komen

 

De lessen beginnen om 8u30. Om tijdig in de les te zijn, ben je vijf minuten voor tijd op school aanwezig. Je bent dus op de speelplaats om 8u25.

 

Openbaar vervoer: Te laat komen is enkel gewettigd met een attest van een openbare vervoermaatschappij. Daarom zal de opvoeder je vragen een gegevensformulier in te vullen zodat online een attest kan aangevraagd worden. Het te laat komen wordt zo extra gecontroleerd. Bellen naar het secretariaat i.v.m. te laat komen betekent niet dat je afwezigheid gewettigd is.

 

Wanneer je te laat komt, meld je dit op het leerlingensecretariaat. Het wordt in je agenda genoteerd. Daarna ga je onmiddellijk naar de les en verantwoord je je voor de leerkracht.

 

Te laat komen zonder reden stoort het lesgebeuren en is dus onaanvaardbaar. Het secretariaat houdt lijsten bij van laatkomers.

Bij veelvuldig te laat komen worden er sancties getroffen. (Zie schoolagenda)

 

1ste   tot en met 3de  keer:             begrip

4de   en 5de keer:                          achtste uur 6de    tot  en met 8ste keer:                                          strafstudie

Vanaf 9de  keer :                         één dag uitsluiting

Wanneer je pas ’s middags of tegen de middag toekomt, wordt je te laat komen als spijbelen beschouwd en word je met een B- code geregistreerd.

Denk eraan: SPIJBELEN = STRAFSTUDIE.

 

Wanneer je frequent moedwillig te laat komt, wordt dit geïnterpreteerd als zijnde een probleem en kan de registratiecode L (waarbij niet noodzakelijk sprake is van een probleem) omgezet worden in een code B, immers een code B moet leiden tot opvolging en begeleiding van de leerling in kwestie. In dit geval worden je ouders per brief op de hoogte gebracht. (CLB wordt op de hoogte gebracht vanaf vijf halve dagen code B).

 

7.De school vroegtijdig verlaten

 

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor de einduren verlaten. Dit kan enkel na de toestemming van de directeur. Je gaat met je agenda langs het secretariaat, je ouders komen je daar ophalen.Copyright VJ © All Rights Reserved