Deel 1 Hoofdstuk 1

SIMA-AARSCHOT

Welkom op onze website

Hoofdstuk 1   ALGEMENE BEPALINGEN


Dit schoolreglement regelt de verhoudingen tussen de school/het schoolbestuur en de leerlingen/hun ouders.

 

  • Dit schoolreglement wordt door de directeur voorafgaand aan de eerste inschrijving van de leerling aan de ouders ter beschikking gesteld. Ouders worden schriftelijk of via elektronische drager op de hoogte gesteld bij elke wijziging. De school vraagt ouders of ze ook een papieren versie van het schoolreglement en/of eventuele wijzigingen wensen en stelt deze ter beschikking voor ouders die dit

 

  • De ouders ondertekenen het schoolreglement en het pedagogisch project van de school, voor akkoord alvorens de inschrijving kan plaatsvinden. Bij elke wijziging van het reglement, verklaren ze zich opnieuw schriftelijk akkoord met de Indien de ouders zich niet met de wijzigingen akkoord verklaren, wordt op 31 augustus van het lopende schooljaar een einde gesteld aan de inschrijving van hun kind.

 

 

  • Dit schoolreglement eerbiedigt de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het

Copyright VJ © All Rights Reserved