Deel 1 Hoofdstuk 2

SIMA-AARSCHOT

Welkom op onze website

Hoofdstuk 2   PEDAGOGISCH PROJECT

 

Inleiding

 

Het gemeentebestuur van Aarschot beslist als Inrichtende Macht autonoom over het onderwijsbeleid van SIMA, binnen de geldende wetgeving, decretale verordeningen en reglementering van de Vlaamse en nationale overheid.

In die zin bepaalt de Inrichtende Macht ook het Pedagogisch Project van SIMA.

Het bestaat uit een reeks doelstellingen en richtlijnen die de werking van het Instituut moeten sturen. Het Pedagogisch Project is geen onveranderlijk gegeven.

De Inrichtende Macht kan er wijzigingen in aanbrengen, indien zij die nodig acht in functie van socio-culturele en economische gegevens.

 

Voor de wijze waarop het Pedagogisch Project wordt gerealiseerd in het Instituut, pleegt de Inrichtende Macht overleg met de betrokken partners: directie, ouders en CLB. Zij laat zich voor het beleid van het Instituut eveneens adviseren door de schoolraad.

 

 

Ontwikkeling van het Pedagogisch Project

 

SIMA werd als officieel gesubsidieerde instelling opgericht door het gemeentebestuur van Aarschot in 1958 als Stedelijk Instituut voor Meisjes Aarschot.

Dit had tot doel aan de jeugd de theoretische en praktische kennis in de haartooi te bezorgen teneinde haar voor te bereiden tot het oordeelkundig uitoefenen van het kappersvak.

Bij deze keuze werd rekening gehouden met de bestaande opleidingen in de regio. Uit die beroepsschool is het huidige SIMA gegroeid. Enkele factoren hebben een duidelijke invloed gehad op de profilering van de school:

 

  • de evoluerende wetgeving op de organisatie van het secundair onderwijs;
  • de eigen aard van het plaatselijke gemeentebestuur als Inrichtende Macht;
  • de specifieke aard van het technisch en beroepsonderwijs;
  • de historische groei en uitbreiding van het

 

Tot het verwachtingspatroon van opvoeding in een technische/ beroepsschool behoort meer dan de opleiding in het beroep. De verstandelijke, sociale, emotionele, morele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling harmonisch aan bod laten komen, behoort evenzeer tot haar taak.

De Inrichtende Macht bevestigt die doelstellingen. In de onderstaande richtlijnen worden ze verduidelijkt en aangevuld. Acties die afbreuk doen aan de doelstellingen of richtlijnen van het Pedagogisch Project worden door de Inrichtende Macht niet aanvaard.

 

 

Richtlijnen van het pedagogisch project

 

  • SIMA sluit aan op het basisonderwijs: het richt zich uitsluitend tot “ leerlingen” in het secundair In de organisatie van het secundair onderwijs zal


het zich confirmeren aan de vigerende wetten, decreten en ministeriële reglementen.

Het zal openstaan voor vernieuwingsprojecten en de samenwerking tussen school en bedrijf bevorderen.

 

  • SIMA zal     essentieel     zorgen     voor             kwaliteitsopvoeding,              waarvan persoonlijkheidsontwikkeling en sociale vorming pijlers

 

Persoonlijkheidsontwikkeling zet o.a. voorop:

 

-het aanscherpen van de intelligentie, door het stimuleren van creativiteit, kritisch denken en zelfkennis;

-karaktertraining die leidt tot orde, zelfdiscipline, stijl, dynamiek en flexibiliteit;

-het aanleren en inoefenen van sociale vaardigheden en talenkennis;

-het funderen van vaste levenswaarden.

 

Noch indoctrinatie, noch uitsluiting van bepaalde levensbeschouwingen of politieke propaganda worden aanvaard. Er is geen plaats voor geweld, racisme, vandalisme, apathie of doemdenken. In SIMA worden basiswaarden geponeerd: verdraagzaamheid, respect voor de anderen, rechtvaardigheid en democratie, strijdbaar geloof in de menselijke vooruitgang.

 

De sociale vorming is erop gericht dat jongeren zich gaan vestigen in de maatschappij van morgen. Daarvoor moeten plichtsbetrachting, weerbaarheid, zelfstandigheid, solidariteit, veiligheidsbesef, beroepsfierheid, enz. aangebracht worden in het lesgebeuren.

 

 

  • SIMA is een school voor technisch- en beroepsonderwijs. De aangeboden studierichtingen zijn van de zachte sector. Tot de fundamentele vorming van SIMA behoren de opleidingen Hotel TSO en BSO, Schoonheidsverzorging, Haarzorg, Verzorging-Voeding, Kinderzorg, Thuis- en Bejaardenzorg en Gezondheids- en Welzijnswetenschappen. Het studieaanbod, de technische uitrusting, studie- en beroepsprofielen moeten voortdurend mee evolueren met de stand van techniek en met de wisselende behoeften van de

 

 

  • Wie begaafd is en technische aanleg heeft, moet vanuit het Technisch Secundair Onderwijs elke richting van het hoger onderwijs kunnen aanvatten. Schoolverlaters van het TSO gaan in toenemende mate naar het hoger onderwijs.

Uit die trend moeten consequenties getrokken worden. Wie na een TSO- opleiding meteen aan de slag wil in het beroepsleven, moet een betrekking kunnen vinden waarmee zij/hij de toekomst aankan. Met groeiende beroepsfierheid moeten schoolverlaters van BSO een loopbaan kunnen uitbouwen als werknemer of zelfstandig ondernemer.

 

  • SIMA moet voor leerlingen met uiteenlopende aanleg en vaardigheden, met ongelijke interesse en motivatie, een ontwikkeling op een aangepast niveau


aanbieden. Zowel de intellectueel “sterksten” als de “zwakkeren” moeten zich kunnen ontwikkelen in een zelfmotiverende studieomgeving en een geschikte studierichting. Het onderwijsaanbod met meerdere niveaus vereist ook een aangepaste evaluatietechniek. De criteria voor slagen en overgang naar het volgend jaar moeten voorwerp uitmaken van zorgvuldig overleg en resulteren in duidelijke richtlijnen.

 

 

  • SIMA behoort met zijn onderwijsinstellingen tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het ressorteert daarvoor onder het overkoepelend net van OVSG. Als officiële school staat SIMA ook open voor iedereen, zonder onderscheid van geslacht, levensbeschouwing, etnische afkomst, politieke opvatting… met gelijke kansen voor iedereen.

 

 

Tot besluit

 

De doelstellingen zoals geformuleerd in dit Pedagogisch Project, stellen SIMA voor een buitengewone opgave. Onderwijs is een nooit voltooide taak, een blijvende uitdaging om er zijn beste krachten aan te geven. Er is ook bewust voor gekozen de jonge mensen die men aan SIMA toevertrouwt, naar best vermogen te helpen groeien tot harmonische volwassenen.

 

De Inrichtende Macht wenst dat SIMA zich in de veelheid van activiteiten steeds laat leiden door de fundamenteel didactische-pedagogische wil. Zij wenst dat de gegeven opdracht zal uitgevoerd worden in vriendschap en verdraagzaamheid tussen alle betrokken partners.

Copyright VJ © All Rights Reserved