Deel 1 Hoofdstuk 7

SIMA-AARSCHOT

Welkom op onze website

Hoofdstuk 7          SMARTSCHOOL

 

Gebruik van Smartschool:

INTERN SMARTSCHOOLREGLEMENT SIMA 1 ALGEMEEN:

1.1 Wat is Smartschool? Doel?

Smartschool is een digitaal leerplatform waar leerlingen met hun leraren (en omgekeerd) of met hun medeleerlingen informatie kunnen uitwisselen ter ondersteuning van schoolgebonden activiteiten of opdrachten.

Smartschool mag enkel gebruikt worden voor schooldoeleinden.

Aangezien Smartschool, de virtuele leeromgeving, een aanvulling is op het les- en schoolgebeuren, zijn hier ook afspraken rond. Eventuele overtreders zullen gesanctioneerd worden en bovendien tijdelijk of permanent de toegang tot ICT- infrastructuur en/of Smartschool ontzegd worden.

Smartschool wordt extern ‘gehost’, wat betekent dat het technische softwarebeheer van het systeem en het beheer van de gegevens op Smartschool buiten de school gebeuren (via een internetverbinding).

Elke gebruiker is verplicht kennis te nemen van en zich akkoord te verklaren met de “Eindgebruikersovereenkomst van Smartschool”; dit moet gebeuren wanneer je jezelf de eerste keer aanmeldt op het digitale leerplatform.

1.2.  Wachtwoord:

Het wachtwoord om toegang te krijgen tot Smartschool is strikt persoonlijk en mag nooit aan derden worden doorgegeven. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Misbruiken zullen onderzocht en eventueel gesanctioneerd worden.

1.3.  Onrechtmatig gebruik en misbruik:

Smartschool zélf is uiteraard gebonden aan de Belgische wetgeving en om die reden controleert het bedrijf regelmatig zelf de eigen servers op oneigenlijk gebruik. Bij vermoeden van oneigenlijk gebruik of misbruik (bv. verspreiden van MP3-bestanden, films, software, aanstootgevend materiaal, …), wordt de ICT-coördinator van de school op de hoogte gebracht. Hij behoudt zich het wettelijk recht voor om, wanneer zich onregelmatigheden voordoen, in samenspraak met de directie, controles te doen. Wanneer misbruik wordt vastgesteld, zal gesanctioneerd worden in overeenstemming met het schoolreglement. Smartschoolgebruikers die zelf misbruik vaststellen, wenden zich tot een leraar informatica.

2.  COMMUNICATIE VIA EN OP SMARTSCHOOL:

De communicatie binnen Smartschool gebeurt steeds met respect voor medeleerlingen en leraren. Beledigende uitspraken over leraren en/of medeleerlingen kunnen absoluut niet. Ieders privacy wordt altijd gerespecteerd. De communicatie gaat alleen over school gerelateerde zaken.


Smartschool is geen communicatiemiddel van ouders met leerkrachten. Daarvoor bestaan andere communicatiekanalen (schoolmail, telefoon, agenda, oudercontacten,

…).

2.1.  De taal die je gebruikt is altijd correct en volgt de regels van de ‘netiquette’:

Enkele concrete richtlijnen/aandachtpunten:

 • Een bericht begint steeds met een beleefde aanspreking (b.v. Beste meneer Janssens, beste leerlingen…).
 • Gedraag je tegenover anderen zoals je zelf graag behandeld wil
 • Een bericht eindigt altijd met een afsluiting (b.v. Met vriendelijke groeten, met dank, veel succes…). Leerlingen vermelden altijd hun volledige naam én hun klas.
 • Gebruik geen HOOFDLETTERS om iets te benadrukken. Het gebruik van hoofdletters op het internet staat gelijk aan
 • De standaardnorm is de Nederlandse taal. Je respecteert de ‘spelregels’: zinnen met werkwoorden, hoofdletters en leestekens! Er wordt géén sms- of chattaal
 • Respecteer de privacy van
 • Berichten en vragen voor leraren of medeleerlingen moeten redelijk en functioneel zijn. Als dat niet het geval is, is er ook geen verplichting te antwoorden.

 

2.2.  Mogelijkheden en praktische afspraken voor leerlingen:

 • Je krijgt bij je start in onze school een gebruikersnaam toegewezen. We vragen je dan ook een wachtwoord samen te stellen. Dat is strikt persoonlijk en wordt dus nooit doorgegeven.
 • Berichten die je uitwisselt via Smartschool:
  • hebben altijd betrekking op schoolwerk (b.v. geen uitnodigingen voor fuiven);
  • kunnen vanwege de leerkracht een ondersteuning zijn voor afspraken die vooraf in de klas gemaakt werden;
  • worden niet gebruikt om taken af te geven: daarvoor gebruik je de uploadzone!
 • Leerlingen controleren op regelmatige basis Smartschool: eerste graad minstens 1x per week, tweede graad minstens 2x per week, derde graad
 • De leerkrachten plaatsen informatie online die voor de leerlingen toegankelijk is: teksten, artikels, cursusdelen, weblinks naar voor vakken interessante websites…
 • Leerlingen kunnen huistaken in elektronische vorm, tegen afgesproken einddatums, uploaden.
 • Een intern berichtensysteem maakt volledig spamvrije mail mogelijk tussen de gebruikers van het Leerlingen hebben geen e-mailadres nodig om te kunnen communiceren met andere leerlingen of leerkrachten. Bij dit berichtensysteem wordt


de privacy gerespecteerd: enkel de verzender en de ontvanger(s) van het bericht hebben toegang tot het bericht.

 • De leerlingen hebben een eigen, persoonlijke online opslagruimte, vergelijkbaar met de map ‘Mijn documenten’ op een gewone pc. Deze ruimte is niet onbeperkt. Ze is enkel toegankelijk voor de
 • Via Schoolnieuws wordt allerlei algemene informatie doorgespeeld aan de
 • Onder intradesk wordt schoolinformatie ter beschikking gesteld, onder lessenroosters zijn de roosters beschikbaar, foto’s van schoolactiviteiten worden geplaatst in fotoalbums…
 • Belangrijke mededelingen zoals de aankondiging van toetsen, taken, inhaallessen worden wel nog steeds via de agenda meegedeeld en kunnen ook – als extra – op smartschool meegedeeld worden. Men is dus zeker niet alleen afhankelijk van het internetplatform.

*Op het einde van een schooljaar worden alle leerlingenaccounts inactief gemaakt. Je wordt daarvan vooraf op de hoogte gebracht zodat je jouw persoonlijke werkruimte binnen Smartschool tijdig kan opruimen.

 • Wie een vakantiewerk of bijkomende proef heeft, krijgt tijdens de vakantie opnieuw toegang tot

 

3.  SYSTEEMVEREISTEN

 

 • Wat is vereist om Smartschool te kunnen gebruiken?

Er is een computer nodig met een internetverbinding. Een snelle internetverbinding (een zogenaamde breedbandverbinding) is aangewezen om vlot te kunnen werken maar is niet vereist. Smartschool wordt het best weergeven op beeldschermen met een minimale resolutie van 1024x768.

Het programma waarmee men surft (vb. Internet Explorer, Mozilla Firefox of Chrome) moet cookies, javascript en popups toelaten, en java moet geïnstalleerd zijn. Smartschool adviseert het gebruik van Mozilla Firefox.

Het gebruik van een moderne browser wordt geadviseerd. Gebruik best altijd de meest recente versie. Smartschool werkt maar naar behoren in de twee laatste versies van de meest gebruikte browsers.

Meer info vindt men op http://www.smartschool.be/help/

3.2.  En wat als men thuis geen pc heeft met breedbandinternet?

De school waakt erover dat alle leerlingen gelijke kansen hebben om Smartschool te gebruiken. Er worden tijdens de middagpauze steeds een zestal pc’s ter beschikking gesteld van de leerlingen in de mediatheek om hen te helpen bij schooltaken.


Afspraken rond het gebruik van de digitale smartschool-agenda

 

Wij gaan van start met het gebruik van de digitale schoolagenda via Smartschool. Hieronder vind je een aantal afspraken die belangrijk zijn voor de goede werking. Wij verwachten dan ook dat je deze leest en opvolgt.

Voor alle duidelijkheid: de leerlingen hebben nog steeds een papieren agenda die ze blijven invullen. Deze agenda dient ook als communicatiemiddel met de ouders.

 

De schoolagenda als officieel document

Een agenda is een officieel document. Het spreekt voor zich dat je deze correct en volledig invult. De leerkracht schrijft zowel de vakinhouden als de taken, toetsen of andere opdrachten in de digitale schoolagenda.

De leerling kan altijd terugvallen op de digitale agenda voor de juiste informatie maar heeft zelf de verplichting om de papieren agenda in te vullen als persoonlijke back-up in geval van internetpanne, etc.

Een technisch defect aan de internetinfrastructuur (thuis) kan dus nooit ingeroepen worden als excuus om geen toets of taak te moeten inleveren

 

Toetsen

’ Toetsen worden door de leerling correct ingeschreven in hun papieren agenda.

’ De leerkracht kan onaangekondigde toetsen geven. Het gaat hier dan over leerstof van de laatste leseenheid.

’ Indien de leerstof meer dan één les bestrijkt, wordt de toets in de agenda vermeld met de juiste gegevens. Deze toetsen worden altijd tijdens de les aangekondigd.

’ Een afwezige leerling haalt de toets in tijdens de eerste les dat hij/zij terug aanwezig is op school, op voorwaarde dat hij/zij de leerstof samen met de klas heeft verwerkt. Een afwezige leerling beschikt immers over de nodige informatie via de schoolagenda.

 

De bindende waarde van de agenda

Indien je een toets/taak aankondigt, laat je deze in principe ook doorgaan. Leerlingen die gestudeerd hebben, hebben het recht deze toets af te leggen. Je kan toetsen/taken wel annuleren of uitstellen na onderling overleg met de klas.

 

Engagement van de leerkracht

’ De leerkracht kijkt minutieus toe op het correct inschrijven van toetsen en taken. Als je denkt dat hij/zij een fout maakt in je agenda, aarzel dan niet om hem/haar hierover te contacteren. Leerkrachten zijn ook maar mensen en vergissen zich ook wel eens.

’ Als er om het even welke reden een les wegvalt, vult de leerkracht een lesvervangende activiteit in in jouw elektronische agenda (bv. toneel). Als een leerkracht afwezig is door een nascholing of een andere activiteit geeft hij/zij een taak of opdracht door aan het secretariaat. Nadien noteert de leerkracht de taak of opdracht in je schoolagenda.

 

Engagement van de leerling

’ •Geen internet• is voor de leerling nooit een excuus om geen toets te moeten afleggen, een taak niet te maken of materiaal niet bij zich te hebben: hij/zij beschikt immers over een schoolagenda die volledig onder eigen verantwoordelijkheid valt. Deze wordt trouwens in de les samen met de leerkracht ingevuld.


’ De leerling dient op de hoogte te zijn van de werking van de elektronische agenda. Iedere leerling kan bij de vakleerkracht terecht voor hulp. Ook de handleiding op het digitale platform kan een grote hulp betekenen.

 

Wat als je ziek bent?

Als je ziek bent kan je gewoon van thuis uit het schoolleven blijven volgen

 

Communicatie met de ouders

De communicatie met de ouders via de papieren schoolagenda blijft ongewijzigd.

 

Transparantiebeleid

In het kader van een open communicatie krijgt iedereen inzicht in elkaars agenda: leerkrachten, directie, internaatbegeleiders, leerlingbegeleiders, ouders, leerlingen, … Enkel op deze manier kan gedeelde informatie meerwaarde genereren.

 

 

 

 

 

 Copyright VJ © All Rights Reserved