Deel 1 Hoofdstuk 6

SIMA-AARSCHOT

Welkom op onze website

Hoofdstuk 6   ENGAGEMENTSVERKLARING

 

In dit luik van het schoolreglement staan de wederzijdse afspraken tussen school en ouders. Ouders hebben heel wat verwachtingen in verband met het onderwijs dat de school aan hun kinderen biedt. De school kan deze alleen maar waar maken met de medewerking van de ouders.

 

Door dit schoolreglement te ondertekenen engageren school en ouders zich om afspraken rond 4 punten na te komen.

 

Het oudercontact

De school organiseert infoavonden en individuele oudercontacten voor alle leerlingen. Dit is een gelegenheid om met de leerkracht(en) van gedachten te wisselen over de vorderingen van de leerling en belangrijke informatie aan elkaar kenbaar te maken.

We dringen dan ook aan op aanwezigheid.

De data worden begin schooljaar kenbaar gemaakt op de schoolkalender die de leerlingen de eerste schooldag krijgen en eveneens op Smartschool te vinden is.

Indien de voorgestelde data niet passen, zoeken we graag samen naar een andere oplossing.

 

Mochten er buiten deze geplande overlegmomenten vragen of zorgen opduiken, dan kunnen zowel ouders als school het initiatief nemen voor een gesprek hierover.

 

Tijdig aanwezig zijn op school

De lessen beginnen om 8:30 uur.

De ouders of verantwoordelijke(n) zorgen ervoor dat kun kind elke schooldag en op tijd naar school komt.

Het kan altijd gebeuren dat een leerling door omstandigheden te laat komt. Als het regelmatig gebeurt, zal de school de ouders contacteren.

 

Inschrijven in onze school veronderstelt dat de leerling alle lessen volgt. Ook buitenschoolse activiteiten vallen hieronder. Kan een leerling niet aanwezig zijn (wegens ziekte of ander reden), dan vragen we om de school te verwittigen.

 

Bij problemen zal de school de stappen zetten die in het spijbelbeleid opgenomen zijn. In het geval een leerling ongewettigd afwezig is, neemt de school contact op met de ouders. Na vijf of meer halve dagen van ongewettigde afwezigheid, schakelt de school het CLB in.

De voldoende aanwezigheid speelt eveneens een rol in het toekennen en eventueel terugvorderen van een schooltoelage door het Ministerie van Onderwijs en Vorming. De school rekent op de medewerking van de ouders!

 

Individuele begeleiding van leerlingen

Sommige leerlingen zullen op bepaalde vlakken misschien extra zorg nodig hebben. De school zal steeds naar de meest aangewezen vorm van begeleiding zoeken. Samen bekijken we dan hoe ouders dit kunnen ondersteunen en opvolgen. De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn.


Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Om kinderen alle kansen te geven op een succesvolle schoolloopbaan moeten zij het Nederlands voldoende beheersen. De school kan dit niet alleen bereiken: ook thuis moeten kinderen aangemoedigd worden om Nederlands te leren.

 

Van de ouders wordt dan ook verwacht dat zij positief staan t.a.v. extra initiatieven en maatregelen die de school neemt om de taalachterstand van de leerling weg te werken.

 

Voor akkoord,

 

 

 

 

De ouders                                                                         De directie

 

 

 Copyright VJ © All Rights Reserved