Deel 1 Hoofdstuk 5

SIMA-AARSCHOT

Welkom op onze website

Hoofdstuk 5   KOSTENBEHEERSINGDe schoolrekening:

 

Samen met dit schoolreglement ontvang je een afdelingsreglement met de financiële bijdragen die we van je ouders verwachten. Het afdelingsreglement verschilt naargelang je leerjaar en studierichting.

 

Inschrijvingsgeld

Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld.

De school werkt voor het bereiken van de eindtermen en het nastreven van ontwikkelingsdoelen met de middelen die door de Vlaamse Gemeenschap en door het schoolbestuur ter beschikking worden gesteld.

 

Aankoop van schoolboeken

Voor de leerlingen van het eerste jaar organiseert de school, in samenwerking met Standaard Boekhandel, gedurende de eerste week van september een boekenverkoop in de school. Alle boeken die je nodig hebt, dien je op dat moment cash of via bancontact te betalen.

De leerlingen van alle andere jaren bestellen zelf zo snel mogelijk hun boeken online.

 

Aankoop praktijkbenodigdheden en kledij

Praktijkbenodigdheden kan je rechtstreeks online aankopen bij de leverancier. Na betaling wordt het materiaal gratis op school geleverd.

Kledij wordt op school aangekocht. Je betaalt via overschrijving rechtstreeks aan de leverancier.

 

De schoolrekening

Voor de betaling van huurboeken, schoolagenda, kopies, toneel, tijdschriften, onkosten praktijk, uitstappen, toneelvoorstellingen,… wordt tweemaal per jaar een schoolrekening opgemaakt: de eerste maal na de herfstvakantie en de tweede maal na de paasvakantie. Vanaf de tweede graad kan er tot driemaal per jaar een schoolrekening volgen.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. De school heeft dan ook het recht om elke ouder afzonderlijk aan te spreken voor het geheel van de schoolrekening maar de school kan niet verplicht worden rekening te houden met overeenkomsten die ouders getroffen hebben of door de rechtbank werden bepaald over de kosten en de opvoeding van de kinderen. Die regelingen   zijn   immers   niet   tegenstelbaar   aan   derden   zoals   de   school.  De school verstuurt de schoolrekening naar het adres van de ouder(s) bij wie je bent ingeschreven in het bevolkingsregister. In geval van wijziging van je adresgegevens meld je dit onmiddellijk aan het secretariaat van de school.

 

De inning van de schoolfacturen valt onder de verantwoordelijkheid van de financieel beheerder van de stad Aarschot.

De schoolrekening is binnen de maand betaalbaar. Het bedrag van de schoolrekening dient te worden overgeschreven op het rekeningnummer van de stad Aarschot dat op de schoolrekening vermeld staat. Bij de overschrijving wordt gebruik gemaakt van de gestructureerde mededeling die op de schoolrekening staat vermeld.


Indien je ouders het bedrag niet in eenmaal kunnen betalen, kan na goedkeuring van de financieel beheerder een afbetalingsplan worden afgesloten. Voor het opstellen van een afbetalingsplan kunnen je ouders rechtstreeks contact opnemen met de financiële dienst van de stad Aarschot. Het is ook mogelijk om de vraag voor een afbetalingsplan te richten aan de school. De telefoonnummers van zowel de school als de financiële dienst vind je terug op de schoolrekening.

Indien je ouders financiële problemen ondervinden die zij niet alleen kunnen oplossen, raden wij hen aan om contact op te nemen met de sociale dienst van het OCMW van je gemeente. Het OCMW kan samen met hen en met de stad Aarschot nagaan op welke manier de schoolrekening kan worden betaald.

De financieel beheerder volgt de betalingen op en kan overgaan tot de invorderingsprocedure zoals die wordt voorgeschreven door het Gemeentedecreet en door het besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2016. Bij blijk van een manifeste onwil tot betaling kunnen onbetaalde schoolrekeningen, vermeerderd met administratiekosten, worden overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder waarbij ook de aanzienlijke bijkomende gerechtsdeurwaarderkosten betaald moeten worden door je ouders.

 

 

!!!VERGEET NIET TIJDIG JE STUDIETOELAGE AAN TE VRAGEN!!!

Je kan dit online via www.ond.vlaanderen.be/studietoelage/ Je kan dit ook via een papieren versie.

Een papieren versie kan je bekomen op het schoolsecretariaat.

Om je te helpen kan je bellen naar het gratis nummer 1700 van de overheid.

 

Aanvragen voor het schooljaar kunnen tijdens dat schooljaar gebeuren van augustus tot juni.

 

 

Schooluitstappen

Worden zoveel mogelijk met het openbaar vervoer gedaan om de kostprijs te drukken.

 

Verzekering

Alle leerlingen zijn door de schoolverzekering gedekt voor eigen lichamelijke letsels volgens de voorwaarden in de polis vermeld:

  • op de “veiligste en kortste” weg van huis naar school en omgekeerd;
  • bij ongevallen tijdens de lessen (L.O., praktijk,…);
  • bij naschoolse of extra-muros activiteiten in schoolverband (zoals sportactiviteiten, stages).

 

Alle stoffelijke schade opgelopen door de leerlingen (zoals gebroken brillen, gescheurde kleren, schade aan (brom)fietsen, auto’s,…) en diefstal is niet verzekerd. Alle moedwillig aangerichte schade is uitgesloten, zo bv.: schade als gevolg van de aanstoker. Ouders zijn aansprakelijk voor bewust aanrichten van schade.

Een ongevalsaangifte gebeurt op het leerlingensecretariaat.

 

Bij een ongeval waarin de schoolverzekering tussenkomt, zal je met hulp van het secretariaatspersoneel een aangifte invullen. Zij zorgen voor de verdere administratieve afhandeling. Deze aangifte wordt samen met het medisch attest (in te


vullen door de behandelende geneesheer) naar de schoolverzekeringsmaatschappij gestuurd.

 

De ontvangen onkostennota’s worden in eerste instantie door je ouders vereffend. Na tussenkomst van het ziekenfonds stuurt de school de overblijvende onkostenstaten voor vereffening naar de verzekeringsmaatschappij.

 

JE BENT NIET VERZEKERD ALS JE DE SCHOOL ZONDER TOELATING VERLAAT.

 

Wat moet je doen bij een ongeval?

  • Je meldt dit zo snel mogelijk op het
  • Het formulier dat je meekrijgt, lever je zo snel mogelijk ingevuld
  • Onkosten voor de geneesheer en apotheker breng je eerst bij de mutualiteit binnen. Je vraagt een bewijs voor de kosten die niet terug betaald worden en dit breng je op het secretariaat

 

Reclame en Sponsoring

Om de bijdragen van de ouders voor niet-eindterm gebonden onderwijskosten te beperken, kan de school gebruik maken van geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning door derden.

 

Dergelijke ondersteuning in de vorm van mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen, kan enkel in geval van facultatieve activiteiten en na overleg in de schoolraad.

 

De school zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat de activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking, een gratis prestatie of een prestatie verricht onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging.

 

De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien:

1° Deze mededelingen kennelijk verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school.

2°  Deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.

 

In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke ondersteuning door derden, richt men zich tot het schoolbestuur.

Copyright VJ © All Rights Reserved