Deel 1 Hoofdstuk 4

SIMA-AARSCHOT

Welkom op onze website

Hoofdstuk 4   VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 

 

Beste leerling

 

 

Directie en leerkrachten staan niet alleen borg voor een goede vakopleiding, daarnaast willen ze ook dat je opleiding in optimale omstandigheden verloopt. Om dit te waarborgen maken wij dus enkele afspraken.

 

Onderstaande veiligheidsvoorschriften beschouwen wij dus ook als een waardevol hulpmiddel om dit te realiseren. Ook mondelinge instructies dragen bij tot je veiligheid.

 

 

Directeur                                                       Technisch Adviseur Coördinator


 

 

 

 1. Huygelen M. Meynckens


Veiligheid

De veiligheid en gezondheid (HACCP) van alle medewerkers, leerlingen en gasten is voor SIMA van primordiaal belang.

 

Wat houdt veiligheid in? Wat kan jij doen om veiliger te werken? Waarop moet je letten? Waar kan je terecht met een probleem aangaande veiligheid?

 

Verantwoordelijkheid

Iedereen is op zijn terrein verantwoordelijk voor de veiligheid: elke leerling op zijn werkplaats, elke leerkracht in zijn lokaal.

De Technisch Adviseur Coördinator is ten alle tijde gemachtigd controle hieromtrent uit te voeren.

 

Voorkomen van risico’s

Wanneer je voor de eerste keer een toestel gebruikt, is het belangrijk vooraf goed na te denken:

 

 • over risico’s die eraan verbonden zijn;
 • over hoe deze risico’s voorkomen kunnen worden:
  • gebruik de instructiekaarten;
  • pas de H.A.C.C.P.-normen toe in de lessen

 

Orde en netheid

Orde en netheid spelen een belangrijke rol in het veiligheidsgebeuren.

 • Boekentassen en materialen op plaatsen waar ze niet horen te zijn, kunnen onveilige situaties opleveren!
 • Rondslingerende messen zijn gevaarlijk!
 • Etensresten op de vloer kunnen valpartijen veroorzaken!
 • Versperde toegangsdeuren zijn gevaarlijk bij evacuaties!

 

Orde en netheid komen niet vanzelf. Daar moet iedereen zich voor inspannen. Alleen op die manier kunnen wij onveilige situaties door gebrek aan orde en netheid voorkomen.

 • De school doet mee aan selectieve afvalinzameling. Help mee!

 

Een goede hygiëne handhaven kan je heel wat narigheden besparen.

 • Was je handen iedere keer voor je aan het werk gaat en na je werk. Ook voor en na het eten reinig je best je
 • Een kraaknette sanitaire installatie is voor iedereen aangenaam. Dus hou je toiletten proper !

 

Orde en netheid In de gangen en lokalen

 • Jassen worden aan de kapstokken in de gangen
 • Boekentassen worden ordelijk naast de bank

-        In praktijkklassen is er geen plaats voor boekentassen.

 • De gangen moeten vrijgehouden worden om een doorgang te verzekeren (o.a. bij brand).
 • Leerlingen mogen nooit zonder toestemming van de leerkracht het lokaal verlaten.


 • Het is niet toegelaten:

frisdranken of boterhammen in de lokalen te gebruiken; op banken of meubilair te schrijven.

 • Verlaat de lokalen ordelijk: niet duwen, lopen,…
 • Tijdens de lessen hou je rekening met de afdelingsreglementen!!!

 

Specifieke veiligheidsvoorschriften voor het chemielokaal worden in de lessen chemie besproken.

 


 


Wat te doen bij brand?

WAARSCHUWING EN MELDING

Waarschuw onmiddellijk de directie of het secretariaat

 

 

Tel 689

ALARMEREN:

Het brandalarmsignaal betekent onmiddellijke evacuatie.

 

 

Verwittig hulpdiensten:

Bel 112                                                          eventueel

016/550202

Vermeld:

-        aard en omvang van de brand

-        juiste plaats en locatie

-        eventueel aantal en toestand van gewonden

-        eventueel bijkomende gevaren

 

 

 

 

Bij alarm: LOOP NIET EN BLIJF KALM!

EVACUEREN

·       Verlaat onmiddellijk het gebouw.

·       Laat alles liggen.

·       Schakel apparaten uit.

·       Sluit gastoevoer af.

·      Sluit vensters en deuren en laat het licht branden.

 

Blijf samen en volg de leerkracht naar de verzamelplaatsen:

-        plein achter SIBA (uitgang achteraan)

-        parking SIBA (uitgang vooraan)

De leerkracht:

·        houdt een telling

vermeldt eventueel het aantal vermisten en de plaats waar ze zich bevinden aan de verantwoordelijke (fluo jas).

 

Volg verdere instructies van het crisisteam en de hulpdiensten

op.


 

Wat te doen bij een bommelding ?

Waarschuwing en melding

·       Bij ontvangst van een telefonische oproep:

o   Blijf kalm en hoffelijk, vermijd paniek

o   Onthoud zo goed mogelijk de tekst van de ontvangen melding!

o   Vraag:

¨     Wanneer zal het gebeuren?

¨     Waar zal het gebeuren?

¨     Waar bent u?

¨     Wie bent u?

¨     Wat is uw reden?

o   Luister en onthoud:

¨     De oproeper

*       Stem van de oproeper (man, vrouw, kind)

*       Taal – accent

*       Uitspraak – spraakgebreken

*       Snelheid (snel, traag, hortend, buiten adem…)

¨     De achtergrondgeluiden

*       Muziek?

*       Machines?

*       Verkeer? Vliegtuiglawaai?

*       Gesprekken?

*       Kindergeluiden?

Na verbreking van het gesprek ga je onmiddellijk over naar de alarmfase

Verwittig de directie en/of het secretariaat

·       Bij   ontvangst   van   een   geschreven   of opgenomen boodschap

Bij geschreven of opgenomen boodschap: deze zo weinig mogelijk aanraken en in een blanco omslag steken (papier of plastiek).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel 689


Verwittig hulpdiensten: bel 112

Verwittig              politie:              bel       101

Geef belangrijke informatie door:

naam, onderwijsinstelling, afdeling en gegevens over de melding.

 

 

Volg verdere instructies van politie en hulpdiensten op.

·        De politie beslist over de evacuatie.

·       Het crisisteam start de evacuatie op (evacuatiesignaal, iedere klas persoonlijk verwittigen): zie evacuatieprocedure

Als er voldoende tijd is kun je eventueel specifieke richtlijnen                                                              geven:

1)         Neem     al     uw     persoonlijke     bezittingen mee

2)   Laat ramen en deuren open

3)   Schakel alle apparaten/machines uit

4)   Laat het licht aan

·       Ga naar de verzamelplaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright VJ © All Rights Reserved