Deel 1 Hoofdstuk 3

SIMA-AARSCHOT

Welkom op onze website

Hoofdstuk 3 ONZE SCHOOL


1. Wie zorgt er voor het welzijn van onze leerlingen?

 

De leerkrachten

De leerkrachten zorgen niet alleen voor de algemeen vormende, technische en praktische opleiding. Zij proberen in de klas een klimaat te scheppen waarbij het leerproces in de hele groep en bij elke leerling afzonderlijk zo goed mogelijk verloopt.

 

De klassenleraar

Hij/zij is voor de leerlingen het eerste aanspreekpunt. Hij/zij doet al het mogelijke opdat de leerlingen zich in hun klasgroep en in de school goed zouden voelen. In de klassenraad bespreekt hij/zij met de collega’s de vorderingen of eventuele problemen.

 

De leerlingenbegeleiders, coördinatoren en opvoeders

Ze zijn beschikbaar voor persoonlijke begeleiding van leerlingen die hierom zelf vragen of die door collega’s naar hen worden doorverwezen. Wanneer er reden tot zorg is, stellen zij de ouders hiervan in kennis en nemen zij, zo nodig, met het CLB contact op.

 

Een CLB - team

Zowel leerlingen als ouders kunnen bij een medewerker van het team informatie krijgen i.v.m. studie- en beroepskeuze. Ook met maatschappelijke en socio-emotionele problemen kan je bij hen terecht. Het CLB werkt nauw samen met de school maar blijft een onafhankelijke instelling (meer info op blz....................................... ).

 

Ouders zijn voor de school partners

Het contact tussen de ouders en de school wordt systematisch uitgebouwd. Op het niveau van de individuele leerling zijn er de oudercontactavonden en de persoonlijke contacten tussen de ouders, leerkrachten, leerlingenbegeleiders … naar aanleiding van concrete situaties.

 

2. Wie is wie?

 

Voor de opleiding zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leerkrachten verantwoordelijk. In onze school werken echter vele anderen mee om de studie, de administratie en het sociale leven te organiseren.

Een aantal van die verantwoordelijken zijn direct bij je studies betrokken; de anderen, die je mogelijk niet eens leert kennen, werken achter de schermen. Om een volledig beeld van de organisatie te schetsen, vermelden we iedereen die bij de school betrokken is. De namen van deze personen en de manier waarop je contact kan leggen, vind je op blz….

 

Inrichtende Macht :

 

Stad Aarschot

De Inrichtende Macht is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Ze int de schoolrekening en neemt het initiatief tot opvolging.


Directieteam:

 

Algemeen directeur

De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de school.

 

Adjunct-directeur

Zij helpt de directeur bij de dagelijkse organisatie van de school, haar taak is voornamelijk leerlinggericht.

 

Technisch Adviseur Coördinator

Zij begeleidt de Technisch Adviseurs en coördineert hun activiteiten. Zij is tevens veiligheidsadviseur.

 

Technisch Adviseurs

Zij staan in voor de praktische organisatie van alles wat technische vakken en beroepspraktijk betreft. Zij organiseren ook de samenwerking tussen leerkrachten praktijk, technische vakken en algemene vakken.

 

Leerlingenbegeleiding:

 

De leerlingenbegeleider

Bij hem/haar kan je terecht met problemen van gelijk welke aard. Je kan steeds een afspraak maken via het secretariaat.

Ook contacten met het CLB of andere instanties worden via hem/ haar geregeld. Je ouders kunnen ook met de leerlingenbegeleiding contact opnemen.

 

Graadcoördinatoren

De coördinatoren zijn elk verantwoordelijk voor hun respectievelijke studiejaren: 1ste, 2de en 3de graad. Zij houden zich bezig met de eigen planning in hun graad. Zij helpen de directie bij de algemene organisatie.

 

GOK-coördinatoren

GOK: gelijke onderwijskansen.

Onze school steunt het gelijke onderwijskansenbeleid. De GOK-werking wordt eveneens ondersteund door OVSG, CLB.

 

ICT- coördinator

De ICT- coördinator is verantwoordelijk voor onze informatie- en communicatietechnologie. Hij onderhoudt de pc’s en internetinstallaties. Hij is de contactpersoon indien je problemen hebt met pc- gebruik.

 

 

Ondersteunend personeel:

 

Opvoeders

De opvoeders maken deel uit van het secretariaat. Bij hen kan je terecht voor onder andere afwezigheden, schoolrekeningen, schoolboeken, verzekeringen, ziekte, leerlingenpasjes, enz.

Zij houden toezicht in de school: o.a. aan de schoolpoort, op de speelplaats, aan de toiletten, in de refter en tijdens de studie.


Administratief personeel

Zij staan de directeur bij in het administratief beheer van de school.

 

Onderwijzend personeel:

 

De groep van leerkrachten vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen sommigen onder hen nog andere taken, bijvoorbeeld klassenleraar of coördinator.

 

Onderhoudspersoneel:

 

Zij staan in voor het onderhoud van de school en omgeving.

Zij zorgen ervoor dat alles in de school netjes blijft. Zij verdienen dus zeker jullie respect.

 

Leerlingenraad:

 

Via de leerlingenraad, met een afvaardiging uit iedere graad en ieder studiejaar, krijgen onze leerlingen meer verantwoordelijkheid en helpen ze het beleid van de school dragen. Zij komen regelmatig samen om na te denken en te overleggen.

 

Schoolraad:

 

In dit orgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor de Inrichtende Macht de eindverantwoordelijkheid draagt.

 

Interne beroepscommissie:

 

Bij de Inrichtende Macht (Stad Aarschot) kunnen je ouders of indien je meerderjarig bent jij zelf beroep aantekenen wanneer zij of jij niet akkoord gaan met de genomen beslissing van de delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar.


Nuttig om te weten:

 

Directeur:                         Mevr. V. Huygelen (afspraak maken via secretariaat)

 

Adjunct-directeur:

 

Technisch Adviseur

Mevr. M. Sempels

016/689 681

Coördinator:

Mevr. M. Meynckens

016/689 672

Technisch Adviseurs:

Mevr. I. Willems

Afd.                       Haarzorg,

 

 

Schoonheidsverzorging

 

Mevr. E. Mattheus

Afd. Verzorging

 

Mevr. I. Van Nueten

Afd. Hotel

Leerlingenbegeleiding

Mevr. P. Bruyninckx

016/ 689 676

 

Dhr. W. Hermans

 

Graadcoördinatoren /

Mevr. D. Van Herp

1ste graad

GOK- coördinatoren

Mevr. J. Van Nerum Mevr. M. Van De Reyd

2de graad 3de graad

Adm. medewerker:

Mevr. E. Steurs

Leerlingenadministratie

E-mail adres: leerlingenadministratie@sima.skynet.be

Opvoeders:

Mevr. P. Van den Bosch

Leerlingenrekeningen

 

Mevr. A. Verlinden

Afwezigheden

 

Mevr. H. Van Roosbroeck

Schoolverzekering

 

Mevr. L. Goris:

Secretariaat

 

Mevr. E. Matthijs

Secretariaat

 

Mevr. J. Weckx

Econoom

 

Mevr. C. Van Eycken

Personeel

 

Mevr. A. Meynckens

Personeel

 

ICT- coördinator:

 

Dhr. J. Verbeeck

 

 

 

Jij of je ouders kunnen de school steeds contacteren: Je maakt een afspraak via

 3. CLB          Centrum voor leerlingenbegeleiding:

 

 

 

 

 

CLB Aarschot

Centrum                           voor

Leerlingenbegeleiding Bekaflaan 63, 3200 Aarschot

 

Maandag            tot                          Vrijdag

8.30 tot 12 uur - 13.00 tot 16 uur

Dinsdag

8.30 tot 12 uur - 16.00 tot 19 uur

 

 

 

Open: Tijdens schooltijd -

016

56 72 39

info@clb-aarschot.be www.clbaarschot.be

herfstvakantie - krokusvakantie 2 dagen in de kerstvakantie -

 

 

 

tot en met 14 juli, en vanaf 16

 

 

 

aug.

 

Uw kind staat voor ons centraal.

Als CLB willen we, samen met de school, er voor zorgen dat elk kind of jongere optimale kansen krijgt om ten volle te ontwikkelen op gebied van zijn leerproces, zijn studiekeuzes, zijn welbevinden en gezondheid, met als doel later maximaal te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

 

Hoe werken we?

 

Op het moment dat uw kind het moeilijker heeft , kan het CLB- team ingeschakeld worden.

Zowel ouders of schoolteam (leerkracht, zorgcoördinator, leerlingbegeleider of directeur) kan met een vraag over een leerling bij ons terecht. Ook de leerling zelf kan ons een vraag stellen.

Vertrouwen, laagdrempeligheid, discretie, wederzijds respect en kwetsbaarheid, privacy, onafhankelijkheid, prioriteit voor kwetsbare kinderen/jongeren, op maat, rekening houden met ieders (draag)kracht, teamwerk, deskundig en professioneel werken, vinden wij belangrijke waarden in onze relatie met de leerling, de ouders, de school en andere hulpverleners.

Het CLB werkt nauw samen met de school maar is een onafhankelijke instantie. Onze dienstverlening is volledig gratis. We werken met een multidisciplinair team van psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, artsen en administratief medewerkers.

De CLB- medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim, de privacywetgeving, de sectorale regelgeving, het decreet rechtspositie van de minderjarige. Bij de start van een begeleidingstraject wordt de CLB- werking en de rechten van de leerling in de jeugdhulpverlening toegelicht.

De leerling en ouders worden steeds maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding.

De CLB-medewerker noteert enkel de relevante gegevens die nodig zijn voor de begeleiding in het multidisciplinair CLB- dossier. De regels voor de samenstelling, het behouden en de vernietiging van het CLB- dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de regelgeving bepaald.


Deze informatie kan je op het CLB bekomen.

Indien uw kind verandert van school zal het multidisciplinair CLB-dossier 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het nieuw begeleidend CLB. Indien u dit niet wil, moet de leerling (+12 jaar) of de ouders binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt. De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB- opdrachten (medische onderzoeken- leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.

 

Wat doen wij?

 

Het CLB biedt informatie over het onderwijslandschap, studiemogelijkheden, adressen van instanties zoals revalidatiecentra, logopedisten, studiebegeleiding, … . Kortom, je kan er terecht voor alle informatie die te maken heeft met zowel de medische, sociale als psychologische ontwikkeling van je kind.

Het CLB ondersteunt de school. Elke school heeft een CLB-medewerker die schoolnabij werkt en samen met het zorgteam van de school de zorgvragen verkent en de schoolinterne zorg ondersteunt.

Het CLB biedt vrijwillige hulpverlening. Indien er hulp nodig is, wordt er een begeleidingstraject gestart. Dit gebeurt enkel als de leerling (ouder dan 12 jaar) of de ouders (leerling jonger dan 12 jaar) akkoord zijn. De CLB-medewerker die de begeleiding opneemt, werkt nauw samen met de leerling, de ouders, het zorgteam van de school en eventueel andere hulpverleners . Hij kan steeds beroep doen op het multidisciplinair CLB-team.

Het CLB heeft ook een verplicht aanbod. Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen bij: de begeleiding van problematische afwezigheden, het medisch onderzoek, de opvolging van besmettelijke ziekten, de overgang naar het bijzonder onderwijs en de vervroegde of verlate overstap naar de lagere school.

Als het kind of jongere vaak afwezig is van school, zal de CLB-medewerker een begeleidingstraject opstarten en samen met de school proberen de jongere terug naar school toe te leiden om te vermijden dat zijn schoolloopbaan in het gedrang komt.

Op vaste leeftijden wordt de leerling uitgenodigd voor een preventief medisch onderzoek. Dit heeft als doel de groei en ontwikkeling van het kind te volgen en beginnende afwijkingen op te sporen. Zowel vooraf als na het medisch onderzoek worden de ouders en leerling geïnformeerd. Ouders en leerlingen vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van deze medische onderzoeken door de CLB-arts. Je kan daarvoor schriftelijk verzet aantekenen bij de directeur van het CLB. Dat doe je door middel van een aangetekende brief. Het CLB bezorgt je de informatie zodat het onderzoek bij een andere arts kan gebeuren.

Als er bij een leerling of een personeelslid van een school een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld wordt het CLB ingeschakeld om indien nodig maatregelen te nemen om verdere uitbreiding van besmetting te voorkomen.

Het CLB biedt gratis de aanbevolen vaccinaties aan. Wij houden gedurende de hele schoolloopbaan toezicht op de vaccinatiestatus en registreren de vaccinatiedata.


Onze werking wordt bekend gemaakt via een folder die op het secretariaat van de school bekomen kan worden of via de website www.clbaarschot.be . Bijkomende informatie vind je ook op www.vclb-koepel.be

We helpen je graag verder, Het CLB-team

 

 

 

Copyright VJ © All Rights Reserved