privacypolicy

SIMA-AARSCHOT

Welkom op onze website

Juridische informatie en privacybeleid


Juridische informatie en privacybeleid


Gebruiksvoorwaarden website www.sima-aarschot.be


1.Algemeen

Deze website werd gecreëerd in opdracht van de school SIMA, Pastoor Dergentlaan 62A, 3200 AARSCHOT.

De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbindt u er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. SIMA-Aarschot (31906) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. SIMA-Aarschot (31906) is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

2.Beheer van informatie

SIMA-Aarschot (31906) levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. SIMA-Aarschot (31906) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert SIMA-Aarschot (31906) zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Wij nodigen u dan ook uit om al uw opmerkingen door te geven aan de communicatiedienst van SIMA-Aarschot (31906) (e-mail: ict@sima.skynet.be). De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door SIMA-Aarschot (31906) aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

3.Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die u op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wenst u informatie (teksten, beelden, ...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet u eerst een schriftelijke aanvraag richten aan het SIMA-Aarschot (31906), Pastoor Dergentlaan 62A, 3200 AARSCHOT.

SIMA-Aarschot (31906) en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

4.Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw internetbrowser opslaat. Wij gebruiken cookies om bijvoorbeeld het inloggen en surfen op onze website gemakkelijker te maken en om statistieken bij te houden. Zo kunnen we de inhoud van onze website beter afstemmen op uw behoeften en voorkeuren.

5.Links naar websites beheerd door derden

SIMA-Aarschot (31906) plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. SIMA-Aarschot (31906) geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. SIMA-Aarschot (31906) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt SIMA-Aarschot (31906) zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan SIMA-Aarschot (31906) (e-mail: ict@sima.skynet.be).

SIMA-Aarschot (31906) behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

6.Persoonsgegevens

SIMA-Aarschot (31906) verzamelt geen persoonsgegevens tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan SIMA-Aarschot (31906) dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. SIMA-Aarschot (31906) verwerkt de persoonsgegevens om hem of haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem of haar in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat SIMA-Aarschot (31906) persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan SIMA-Aarschot (31906) de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden. Op aanvraag verleent SIMA-Aarschot (31906) aan de bezoekers van de website toegang tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt. De gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgevens te corrigeren of te laten verwijderen uit het databestand. Hiertoe kan SIMA-Aarschot (31906) gecontacteerd worden (e-mail: ict@sima.skynet.be ).

7.Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

- de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;

- geen gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt;

- de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer - doch niet uitsluitend - de rechten van privacy en intellectuele eigendom;

- de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

SIMA-Aarschot (31906) behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

8.Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.


Copyright VJ © All Rights Reserved